Magyar állampolgárok deportálása: a mauthauseni fogolykártyák adatainak elemzése


írta: Barna Ildikó

Barna Ildikó
Az alábbiakban a mauthauseni fogolykartonok adatainak elemzését mutatjuk be. Az adatbázis 7 071 fogolykarton adatait tartalmazza, amelyek két típusúak. Az 1-es típusú kártyából 6 865-öt, míg a 3-as típusúból 206-at rögzítettek. Vannak olyan adatok, amelyeket az utóbbiak esetében nem lehetett lekódolni. Az ilyen változóknál az elemzésben csak az 1-es típusú kártyákat szerepeltetjük. A mellékletben részletesen bemutatjuk az egyes változók kódolásának módját. kitérünk a kódolás során felmerülő nehézségekre is.  Az adatbázis nem tekinthető mintának, mivel nem tudjuk, hogy a teljes sokaságból milyen módon „képződött”, ezért az elemzés során a kartonok összességére mindvégig teljes sokaságként fogunk utalni. Mindazonáltal a kartonok nagy elemszáma mindenképpen releváns következtetések levonását teszi lehetővé.Az elemzés során, ahol lehet, közöljük a DEGOB jegyzőkönyvek elemzésének eredményeit[1], így lehetőség nyílik az adatbázis és a túlélők adatainak összevetésére.

 

Eredmények 

Nem 

A fogolykartonokon szereplők több mint négyötöde férfi. Míg a DEGOB jegyzőkönyvekben a férfiak és nők aránya közel azonos, és jól illeszkedik az 1941-es népszámlálás eredményeihez, addig itt jelentős férfi túlsúly mutatkozik.

 

1. Táblázat: Nem szerinti megoszlás

 

fogolykártyák

degob

 

elemszám

%

%

Férfi

6 503

91,9

47,8

563

8,0

52,2

Adathiány

5

0,1

0,0

Összesen

7 071

100,0

100,0

Életkor[2] 

A fogolykartonokon szereplők átlagéletkora 28 év, közel felük (47%) a 16-25 éves korosztályból kerül ki. Jelentős arányban találunk még 26-35 (16%), illetve 36-45 éveseket (17%).A DEGOB jegyzőkönyvekben szereplőkhöz képest lényegesen magasabb a 16 évesnél fiatalabbak és a 46-55 évesek aránya. A 16-25, illetve a 36-45 évesek aránya közel egyező, míg a 26-35 évesek aránya alacsonyabb az ott tapasztaltnál. Mindkét csoportra jellemző, hogy – érthető módon – rendkívül alacsony az 55 évesnél idősebbek aránya.


2. Táblázat: életkori csoportok szerinti megoszlás


 

fogolykártyák

degob

 

elemszám

%

%

16 évesnél fiatalabb

506

7,2

2,9

16–25 éves

3 321

47,0

53,7

26–35 éves

1 160

16,4

21,1

36–45 éves

1 228

17,4

16,0

46–55 éves

707

10,0

5,5

56–65 éves

107

1,5

0,7

65 évesnél idősebb

16

0,2

0,1

Adathiány

26

0,4

0,0

Összesen

7 071

100,0

100,0

 

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy nincsen nagyon lényeges eltérés az egyes korosztályok nemek szerinti megoszlásában. Ennek egyik oka éppen a teljes adatbázist jellemző szélsőséges nemi megoszlás. Elmondható azonban, hogy a teljes sokaságra jellemzőnél valamivel nagyobb arányban találunk nőket a 26-35 éves korosztályban, míg a legfiatalabbak, illetve a 45 évesnél idősebbek között gyakorlatilag már nem találkozunk velük.


1. ábra: életkori csoportok nemek szerinti megoszlása

 szoc_001

 

A fenti összefüggést az alábbi ábrán úgy mutatjuk be, hogy férfiakon és nőkön belül vizsgáljuk az egyes életkori csoportok arányát.


2. ábra: nemek életkori csoportok szerinti megoszlása

szoc_002 


Foglalkozás 


A fogolykartonokon rögzített foglalkozások nem voltak alkalmasak arra, hogy azokat szigorúan az 1941-es népszámlálás alapján soroljuk be. A foglalkozási csoportokat a hatályos FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) alapján alakítottuk ki úgy, hogy azt a vizsgált korhoz igazítottuk. A következő táblázat a foglalkozási főcsoportok szerinti megoszlást mutatja, azonban leírásunkban kitérünk az ezen kategóriákon belüli csoportok megoszlására is.


3. Táblázat: foglalkozási főcsoportok szerinti megoszlás

 

fogolykártyák

 

elemszám

%

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

775

11,0

Ipari foglalkozások

3 774

53,4

Szolgáltatási jellegű foglalkozások

354

5,0

Gépkezelők, járművezetők

86

1,2

Hivatalnokok és magántisztviselők

169

2,4

Magasabb fokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

441

6,2

Tanulók

513

7,3

Ipari tanulók

599

8,5

Háztartásbeli

200

2,8

Foglalkozás nélküliek

37

0,5

Adathiány

123

1,8

összesen

7 071

100,0

 

 

A kartonokon szereplők 53 százaléka valamilyen ipari foglalkozást űzött. A DEGOB jegyzőkönyveken szereplők foglalkozási besorolása az 1941-es népszámlálás foglalkozási főcsoportjai szerint alakult, így az összehasonlítás csak részleges lehet. Az ott szereplők 38 százaléka tartozott az ipari főcsoportba. Az ipari foglalkozásúak kategóriáján belül a fogolykartonokon szereplőknél kiemelkedik a könnyűipari foglalkozásúak aránya, akik az összes vizsgált személy 21 százalékát teszik ki.[3] Szintén sok vas- és fémipari foglalkozásút[4] találunk (11%)[5]. Szintén ebbe a főcsoportba tartoznak azok, akiknek foglalkozásként csak annyi volt megjelölve, hogy munkások. Ők a teljes sokaság 10 százalékát teszik ki. Az ipari főcsoportban találhatók a teljes sokaság 6 százalékát adó építőipari foglalkozásúak[6] és a 4 százalékot kitevő élelmiszeripari foglalkozásúak[7] is.

Magasnak mondható a mezőgazdasági, erdőgazdasági foglalkozásokkal rendelkezők aránya (11%). Ennek a kategóriának a túlnyomó részét mezőgazdasági munkások teszik ki (7 %).Ismerve a zsidóság foglalkozási szerkezetét alacsonynak mondható a szolgáltatási jellegű foglalkozásokat űzők aránya (5%), hiszen ide tartoznak a kereskedelemben foglalkoztatottak is. A teljes sokaság 7 százaléka tanuló, 9 százaléka ipari tanuló, 3 százaléka háztartásbeli. A DEGOB jegyzőkönyvekben szereplők 35 százaléka tartozott a foglalkozás nélküliek kategóriájába, ami a fent említett valamennyi kategóriát magába foglalta. Itt ezen kategóriák együttes aránya jóval elmarad ettől, 19 százalék.

 

Lakhely 

 

A lakóhelyet a deportálási zónák szerint rögzítettük. A kartonokon szereplők túlnyomó többsége az akkori Északkelet-Magyarországról (I. deportálási zóna: 41%), illetve Kelet-Magyarországról (II. deportálási zóna. 32%) származik. Budapest részesedése közel 8 százalékos. A többi deportálási zóna arányai mind 5 százalék alatt maradnak. A vizsgáltak elenyésző hányada (1%) élt deportálása idején olyan településen, amely 1941-ben nem tartozott Magyarországhoz.


4. Táblázat: lakhely deportálási zónák szerinti megoszlása

 

fogolykártyák

 

elemszám

%

I. deportálási zóna

2 779

40,5

II. deportálási zóna

2 213

32,2

III. deportálási zóna

255

3,7

IV. deportálási zóna

187

2,7

V. deportálási zóna

193

2,8

VI. deportálási zóna

121

1,8

Budapest

514

7,5

Nem Magyarország

40

0,6

Adathiány

563

8,2

összesen

6 865

100,0

 

Jól látható, hogy még a nem változó szélsőséges eloszlása mellett is viszonylag nagy különbségeket találunk az egyes deportálási zónák között. A VI. deportálási zónában élők körében a teljes sokaságbeli 8 százalékot messze meghaladó 33 százalékos nő arányt találunk. Szintén az átlagosnál nagyobb mértékben találunk nőket az IV. és az V. deportálási zóna lakói között.


3. ábra: lakóhely (deportálási zónák) nemek szerinti megoszlása

 

szoc_003 

 

A különböző deportálási zónákban élők átlagéletkora eltér egymástól. Míg az I. (26,3) és II. deportálási zónába (28,0) tartozóknál ez az érték közelíti a teljes sokaságra jellemző értéket (28,3), addig az V. (37,0), a VI. deportálási zónába tartozóknál (32,6), valamint a budapestieknél (34,2) ennél nagyobb értéket találunk. A III. és IV. deportálási zónában élők átlagéletkora 30 körül mozog.A következő ábrán az egyes deportálási zónába tartozók korcsoportok szerinti megoszlását mutatjuk be. A teljes sokaságra jellemzőtől legjobban az V. deportálási zónába tartozók kormegoszlása tér el. Itt a teljes mintára jellemző 47 százalékkal szemben csak 23 százalék a 16-25 évesek aránya, azonban a 35 évesnél idősebbek aránya jóval magasabb (a teljes sokaságra jellemző 30 százalékkal szemben 56 százalék). Viszonylag nagyobb eltéréseket tapasztalunk még a VI. deportálási zónába tartozóknál, valamint a budapestieknél.


4. ábra: lakóhely (deportálási zónák) korcsoportok szerinti megoszlása

 

szoc_004 


Ahogyan fent is láttuk a kartonokon szereplők 8 százaléka budapesti. 22 százalékuk törvényhatósági jogú városban, 19 százalékuk megyei városban, 43 százalékuk pedig községben élt deportálása idején.A DEGOB jegyzőkönyvekben és a fogolykartonokon szereplők között a megyei városok és a községek tekintetében nincsen különbség. Az eltérés abban van, hogy míg a túlélők 32 százaléka budapesti lakhelyű volt és csupán 7 százalékuk származott törvényhatósági jogú városokból, addig a fogolykartonokon szereplők arányai rendre 8, illetve 22 százalék.


5. Táblázat: lakhely településtípus szerinti megoszlása[8]

fogolykártyák

degob

 

elemszám

%

%

Budapest

514

7,5

32,1

Törvényhatósági jogú város

1 531

22,4

6,7

Megyei város

1 281

18,8

17,7

Község

2 950

43,2

43,5

Adathiány

549

8,0

0,0

Összesen

6 865

100,0

100,0

 

 

A különböző településtípusok nemek szerinti megoszlása nem tér el lényegesen a teljes sokaságra jellemzőtől. Az alábbi ábrán a korcsoportok szerinti megoszlást mutatjuk be. Jól látszik, hogy a budapestiek körében egyértelműen felülreprezentáltak az idősebb korosztályokba tartozók, míg a községben élőkre a 16-25 éves korosztály a teljes sokaságbelinél valamivel magasabb aránya jellemző.

 

5. ábra: lakóhely (településtípus) korcsoportok szerinti megoszlása

 

 

szoc_005 


Zsidó származás 

 

A fogolykartonokon szereplők 96 százaléka zsidó, 4 százalékuk nem az.


6. Táblázat: zsidó származás szerinti megoszlás

 

fogolykártyák

 

elemszám

%

Zsidó

6 769

95,7

Nem zsidó

277

3,9

Adathiány

25

0,4

Összesen

7 071

100,0

 

 

A zsidók és nem zsidók nemek szerinti megoszlásában nem találunk különbségeket. Az alábbi ábrán látszik, hogy a nem zsidók körében nagyobb az idősebb korosztályokba tartozók aránya.

 

6. ábra: zsidó és nem zsidó származásúak korcsoportok szerinti megoszlása

 

szoc_006


Deportálás jogcíme 

 

A fogolykartonokon szereplők 95 százalékánál a deportálás jogcíme az volt, hogy az illető magyar zsidó. A magyar védőőrizetesek aránya 2, a magyar köztörvényeseké 1 százalék. A többi kategória részesedése mind 1 százalék alatti.


 

7. Táblázat: deportálás jogcíme szerinti megoszlás

fogolykártyák

elemszám

%

Magyar zsidó

6 716

95,0

Magyar cigány

32

0,5

Magyar köztörvényes

78

1,1

Magyar rendőrségi őrizetes

21

0,3

Magyar politikai fogoly

22

0,3

Magyar védőőrizetes

151

2,1

Egyéb

19

0,3

Adathiány

32

0,5

Összesen

7 071

100,0

Küldő/szállító hatóság, szerv 

 

A küldő/szállító hatóság, szerv csak a kartonok 20 százalékánál ismert. Itt a leggyakrabban az RSHA (7%), a Sipo Wien (6%), valamint a Stapo Wien (2%) szerepelnek.

 

8. Táblázat: küldő/szállító hatóság, szerv szerinti megoszlás

fogolykártyák

elemszám

%

Sipo Wien 393 5,6
RSHA 506 7,2
BdS Budapest 79 1,1
B.d.S.u.S.D.Ung.K.d.S.Stuhlweissenburg 5 ,1
Sipo Budapest 30 ,4
BdS.u.SD.i.Ung.Sond.Einsk. 2 ,0
BDS SD Ung Sond Eins AK Wien 11 ,2
Stapo Wien 163 2,3
BdS Slowakei Ko 29 Pressburg 7 ,1
KdS Slowakei 8 ,1
Egyéb 191 2,7
Adathiány 5 676 80,3
Összesen 7 071 100,0

 

Érkezés a lágerrendszerbe: láger 

 

A fogolykartonokon szereplők 78 százaléka először Auschwitzba érkezett, 12 százalékuk Mauthausenbe.

 

9. Táblázat: az érkezési láger szerinti megoszlás

fogolykártyák

elemszám

%

Auschwitzba érkezik

5 545

78,4

Mauthausenbe érkezik

823

11,6

Máshova érkezik

623

8,8

Adathiány

80

1,1

Összesen

7 071

100,0

 

A különböző lágerekbe érkezők nem szerinti megoszlása nem tér el a teljes sokaságra jellemzőtől. Az alábbi ábrán látszik, hogy korcsoportok szerint azonban találunk eltéréseket. Az Auschwitzba érkezők körében némileg felülreprezentáltak a 16-25 éves korosztályba tartozók. A Mauthausenbe érkezők esetében lényegesebb eltéréseket tapasztalunk: itt a teljes sokaságra jellemzőnél sokkal kisebb arányban találunk 16-25 éveseket, és lényegesebb nagyobb arányban 35 évesnél idősebbeket. Az egyéb táborokba érkezőknél az előzőekhez hasonló megoszlással találkoznunk azzal a különbséggel, hogy itt az 55 évesnél idősebbek aránya nem haladja meg a teljes sokaságra jellemző 1 százalékot.

 

7. ábra: A különböző táborokba érkezők korcsoportok szerinti megoszlása

 

szoc_007


A következő ábrán bemutatjuk, hogy az egyes deportálási zónákból jellemzően melyik táborba deportáltak. Látható, hogy az egyes zónák között nagyon jelentős eltérések mutatkoznak. Az I. és II. deportálási zónáknál nagyjából a teljes sokaságra jellemző arányokat találjuk. A többi deportálási zóna esetében felülreprezentáltak a Mauthausenbe deportáltak, míg az egyéb táborokba deportáltak aránya lényegében állandónak mondható. Különösen nagy eltéréseket tapasztalunk az V. és VI. deportálási zóna, valamint Budapest esetében.

 

 

8. ábra: A deportálási zónákból a különböző táborokba érkezők megoszlása

 

 

szoc_008


Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a Mauthausenbe, illetve az egyéb táborokba érkezők körében a teljes sokaságnál lényegesen nagyobb arányban találunk nem zsidó származásúakat.

 

9. ábra: A különböző táborokba érkezők származás szerinti megoszlása

 

szoc_009


Érkezés a lágerrendszerbe: időpont 

 

Korábban a lakóhelyek deportálási zónák szerinti megoszlásánál láttuk, hogy a kartonokon szereplők közel háromnegyede (72%) az I. és II. deportálási zónában lakott. Ennek megfelelően a lágerbe érkezés időpontja a kartonokon szereplők 62 százalékánál (az ilyen adattal rendelkezők 66 százalékánál) az 1944. május 15. és 1944. június 10. közötti időpontra esik. Ezen kívül csak két olyan időpontot találunk, amikor 100 főnél többen érkeztek: 1944. szeptember 20-án 185-en és 1945. január 8-án 331-en.

 

További transzportok: láger 

 

Az Auschwitzba érkezők közel háromnegyedét (74%) Mauthausenbe szállították tovább. 10 százalék azok aránya, akiket Gross Rosenbe, 6 százalékukat Sachsenhausenbe. A többi tábor említési arányai 5 százalék alatt maradnak.

 

10. Táblázat: A további transzportok megoszlása[9] 


 

fogolykártyák

 

elemszám

%

Auschwitzból Mauthausenbe

4 075

73,5

Auschwitzból Mittelbauba

147

2,7

Auschwitzból Gross-Rosenbe

553

10,0

Auschwitzból Sachsenhausenbe

351

6,3

Auschwitzból Plaszówba

1

0,0

Auschwitzból Ravensbrückbe

38

0,7

Auschwitzból Buchenwaldba

3

0,1

Auschwitzból Dachauba

1

0,0

Auschwitzból egyéb táborba

5

0,1

Auschwitz II-ből I-be, majd innen tovább

15

0,3

Adathiány (Auschwitzba érkezett, de a további transzport ismeretlen)

356

6,4

Összesen

5 545

100,0

 

További transzportok: időpont 

 

A további transzportok időpontjára vonatkozóan a kartonok 22 százalékánál nem rendelkezünk adatokkal.[10] A meglévő adatoknál megfigyelhető néhány nagyon erős sűrűsödési pont. Három olyan időpont van, amikor több mint 800 embert szállítottak tovább.

 •  
 • 1944. május 28.: 855 fő, a teljes sokaság 13 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 16 százaléka
 • 1944. június 8.: 806 fő, a teljes sokaság 12 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 15 százaléka
 • 1944. június 13.: 835 fő, a teljes sokaság 12 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 16 százaléka

További sűrűsödési pontok a következők:

 • 1945. január 25.: 511 fő, a teljes sokaság 7 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 10 százaléka
 • 1945. március 3.: 372 fő, a teljes sokaság 5 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 7 százaléka
 • 1945. január 29.: 258 fő, a teljes sokaság 4 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 5 százaléka
 • 1944. november 3.: 239 fő, a teljes sokaság 4 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 4 százaléka
 • 1945. február 17.: 123 fő, a teljes sokaság 2 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 2 százaléka
 • 1945. február 13.: 108 fő, a teljes sokaság 2 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 2 százaléka
 • 1944. június 5.: 106 fő, a teljes sokaság 2 százaléka, az ilyen adattal rendelkezők 2 százaléka
 •  

Nézzük most meg, hogy azok, akiket a három leggyakrabban előforduló dátum valamelyikén szállítottak tovább, mikor érkeztek a lágerrendszerbe. Mindhárom időpont esetében egyértelműen sűrűsödő időpontokat találunk. Azoknak, akiket május 28-án szállítottak tovább, 93 százalékuk 1944. május 17. és 1944. május 23. között érkezett.[11] A június 8-án továbbszállítottak jellemzően 1944. május 27. és 1944. június 2. között (83%)[12], a június 13-án továbbszállítottak pedig 1944. június 1. és 1944. június 8. között (93%)[13].

 

I. melléklet: Kódlap és részletes kódutasítás 

 

1. Nem (neme) 

1: férfi

2: nő

-1: adathiány

 

1-es kártya: név alapján dől el

3-as kártya: „Geschlecht” rovat

2. Születési év (szulev) 

önkód

-1: adathiány

 

1-es kártya: „Geb. Am” rovat.

3-as kártya: „Geburtsjahr” rovat.


3. Lakóhely (lakhely) 

 

1: I. deportálási zóna

2: II. deportálási zóna

3: III. deportálási zóna

4: IV. deportálási zóna

5: V. deportálási zóna

6: VI. deportálási zóna

7: Budapest

8: nem Magyarország

-1: adathiány

 

1-es kártya: „Wohnort” rovat.

3-as kártya: nincs ilyen adat.

 

A lista deportálási zónákat tartalmaz, nem külön csendőrkerületeket! Az I. csendőrkerület neve ugyan Budapesti csendőrkerület, de Budapest nem tartozik bele, hanem külön egység, ezen a listán a 7-es pont!


1. I. Deportálási zóna

VIII. csendőrkerület: Máramaros, Ugocsa, Bereg, Szabolcs, Ung, Zemplén, Abaúj-Torna vármegyék, Máramarosi, Beregi és Ungi közigazgatási kirendeltségek

 

2: II. Deportálási zóna

IX. és X. csendőrkerületek: Szatmár, Szilágy, Szolnok-Doboka, Kolozs, Beszterce-Naszód, Maros-Torda, Csík, Udvarhely, Háromszék vármegyék és Bihar vármegye keleti fele. HATÁRELTÉRÉS

 

3. III. Deportálási zóna

II. és VII. csendőrkerületek: Borsod, Heves, Nógrád, Esztergom, Gömör és Kishont, Komárom vármegyék, Bars és Hont, Nyitra és Pozsony, Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, és Fejér vármegye, kivéve a Sárbogárdi járást. HATÁRELTÉRÉS

 

4. IV. Deportálási zóna

V. és VI. csendőrkerületek: Bács-Bodrog, Csongrád, Békés, Hajdú vármegyék, Csanád-Arad Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli része, Bihar vármegye nyugati része, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli része (Abonyi, Dunavecsei, Kalocsai, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi járások, Cegléd, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Nagykőrös), Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, kivéve a Jászságot (Jászsági alsó és Jászsági felső járás) HATÁRELTÉRÉS

 

5. V. Deportálási zóna

III. és IV. csendőrkerületek: Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy, Baranya, Tolna vármegyék, és Fejér vármegye Sárbogárdi járása. HATÁRELTÉRÉS

 

6. VI. Deportálási zóna

I. csendőrkerület: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye északi része (Alsódabasi, Aszódi, Budakörnyéki, Gödöllői, Gyömrői, Központi, Monori, Nagykátai, Ráckevei, Szentendrei és Váci járások, Budafok, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Szentendre, Újpest, Kispest, Vác), Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászsági alsó és Jászsági felső járásai HATÁRELTÉRÉS

 

7. Budapest


8. Nem Magyarország


Deportálási zónák és polgári közigazgatási egységek közti határeltérések áttekintése:

Bihar vármegye:

II. zóna: vármegye keleti fele

IV. zóna: vármegye nyugati fele

Fejér vármegye:

III. zóna: vármegye egész területe, kivéve a Sárbogárdi járás

V. zóna: Sárbogárdi járás

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

IV. zóna: vármegye egész területe, kivéve a Jászsági alsó és felső járásokat

VI. zóna: Jászsági alsó és Jászsági felső járások

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

IV. zóna: a vármegye déli része (Abonyi, Dunavecsei, Kalocsai, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi járások, Cegléd, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Nagykőrös)

VI. zóna: a vármegye északi része (Alsódabasi, Aszódi, Budakörnyéki, Gödöllői, Gyömrői, Központi, Monori, Nagykátai, Ráckevei, Szentendrei és Váci járások, Budafok, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Szentendre, Újpest, Kispest, Vác)

 

Az 1944-es helységnévtárat használtuk segítségül. A négy problémás vármegyéből háromban megvan a járási felosztás, tehát automatikusan használható a helységnévtár. Egyedül a Bihar vármegyei településeknél kell megnézni a térképet.

 

4. Zsidó vagy nem zsidó (zsidoe) 

 

1: zsidó

2: nem zsidó

-1: adathiány

 

1-es kártya: „Grund”, „Háromszög szöveges jelölése” és „Religion” rovat.

3-as kártya: „Häftlingsart”

 

1. Zsidó

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon: Jude; Jüdin; Yud; Halbjude; „Religion” rovatban: mos, mosaisch, isr, jüd

1-es kártya: a három rovat („Grund”, „Háromszög szöveges jelölése” és „Religion”) bármelyikében ezek vagy ezek alakváltozatai szerepelnek, az illető zsidó. (Tehát akkor is, ha a „Grund” pl. Ung. Schutz, vagy a „Religion” Kalwin vagy rk.)

2. Nem zsidó

1-es kártya: abban az esetben, ha a három rovat egyikében sem szerepelnek a fenti jelölések vagy azok alakváltozatai.

3-as kártya: abban az esetben, ha a „Häftlingsart” rovatban nem szerepel a fenti alakváltozatok egyike sem.

 

5. Deportálási „jogcím” (depcim) 

1: magyar zsidó

2: magyar cigány

3: magyar köztörvényes

4: magyar rendőrségi őrizetes

5: magyar politikai fogoly

6: magyar védőőrizetes

7: egyéb

-1: adathiány

 

1-es kártya: „Grund” rovat, illetve ha itt nincs adat, akkor a „Háromszög szöveges jelölése” rovat (kiegészítő adatok „Religion” és „Staatsang.” rovatokból)


3-as kártya: „Häftlingsart” rovat (itt mindenki magyar)

 

 

1.Magyar zsidó

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon:

1-es kártya: Ung. Jude; U. Jude; Ung. Jüdin; Iung Jude; Ungar Jüde, Ungar Jüdi; Ung. Yude; Jude Ungarn, illetve mindezek kombináció és alakváltozatai; Ung (ha Jude van a „Háromszög szöveges jelölésében”)

3-as kártya: Jude 08

 

2. Magyar cigány

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon:

1-es kártya: Zig; Asoz. Zigeuner; Asoziale Zigeunerin vagy ezek alakváltozatai (összes esetben csak akkor, ha a „Háromszög szöveges jelölésében” U vagy Ung van); Ung. Zig,

3-as kártya: nincs cigány

 

3. Magyar köztörvényes

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon:

1-es kártya: Ung BV; BV/Ungarn; BV (Ha a „Háromszög szöveges jelölésében” U vagy Ung van)

3-as kártya: B.V

 

4. Magyar rendőrségi őrizetes

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon:

1-es kártya: Ung. Polizeihäftling

3-as kártya: Jude Poliz. Häftling; Sch. Poliz. Häftling

 

5. Magyar politikai fogoly

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon:

1-es kártya: Ung Jude Pol; Polit. Ungar Jude

3-as kártya: nincs politikai fogoly

 

6. Magyar védőőrizetes

Lehetséges jelölések a fogolykártyákon:

1-es kártya:Ung Sch; Schutz Ungar; Ung Gesitlicher; Ungare Schutz, U Sch, Ung. Schut Ung Sch. Halbjude

3-as kártya: Sch; Sch 01

 

7. Egyéb

Minden egyéb jelölés.


6. Településtípus (teltip) 


1: Budapest

2: törvényhatósági jogú város

3: megyei város

4: község

5: nem Magyarország

-1: adathiány

 

1-es kártya: „Wohnort” rovat.

3-as kártya: nincs ilyen adat.

 


 

Vármegyénkénti településlista 


Vármegye

Törvényhatósági jogú város

Megyei város

Abaúj-Torna

Kassa

-

Bács-Bodrog

Baja, Szabadka, Újvidék, Zombor

Magyarkanizsa, Zenta

Baranya

Pécs

Mohács

Bars és Hont k.e.e.

-

Léva

Békés

-

Békéscsaba, Gyula

Bereg

-

Beregszász, Munkács

Beregi közig. kirendeltség

-

-

Beszterce-Naszód

-

Beszterce

Bihar

Nagyvárad

Nagyszalonta

Borsod

Miskolc

-

Csanád-Arad-Torontál k.e.e.

-

Makó

Csík

-

Csíkszereda, Gyergyószentmiklós

Csongrád

Hódmezővásárhely, Szeged

Csongrád, Szentes

Esztergom

-

Esztergom

Fejér

Székesfehérvár

-

Gömör és Kishont

-

Rimaszombat, Rozsnyó

Győr, Moson és Pozsony k.e.e.

Győr

Mosonmagyaróvár

Hajdu

Debrecen

Hajduböszörmény, Hajdunánás, Hajduszoboszló

Háromszék

-

Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy

Heves

-

Eger, Gyöngyös

Jász-Nagykun-Szolnok

-

Jászberény, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok, Túrkeve

Kolozs

Kolozsvár

Bánffyhunyad

Komárom

Komárom

-

Máramaros

-

Máramarossziget

Máramarosi közig. kirendeltség

-

-

Maros-Torda

Marosvásárhely

Szászrégen

Nógrád

-

Balassagyarmat, Losonc, Salgótarján

Nyitra és Pozsony k. e. e.

-

Érsekújvár

Pest-Pilis-Solt-Kiskun

Kecskemét

Budafok, Cegléd, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Szentendre, Újpest, Vác

Somogy

-

Kaposvár

Sopron

Sopron

-

Szabolcs

-

Nyíregyháza

Szatmár

Szatmárnémeti

Felsőbánya, Nagybánya, Nagykároly

Szilágy

-

Szilágysomlyó, Zilah

Szolnok-Doboka

-

Dés, Szamosújvár

Tolna

-

Szekszárd

Udvarhely

-

Székelyudvarhely

Ugocsa

-

-

Ung

Ungvár

-

Ungi közig. kirend.

-

-

Vas

-

Kőszeg, Szombathely

Veszprém

-

Pápa, Veszprém

Zala

-

Nagykanizsa, Zalaegerszeg

Zemplén

-

Sátoraljaújhely

 

 

Minden egyéb település község, kivéve Budapest székesfővárost.

 

Várostípusonkénti településlista 

 

Törvényhatósági jogú városok:

 

Baja

Debrecen

Győr

Hódmezővásárhely

Kassa

Kecskemét

Kolozsvár

Komárom

Marosvásárhely

Miskolc

Nagyvárad

Pécs

Sopron

Szabadka

Szatmárnémeti

Szeged

Székesfehérvár

Újvidék

Ungvár

Zombor


 

Megyei városok:

 

Balassagyarmat

Bánffyhunyad

Békéscsaba

Beregszász

Beszterce

Budafok

Cegléd

Csíkszereda

Csongrád

Dés

Eger

Érsekújvár

Esztergom

Felsőbánya

Gyergyószentmiklós

Gyöngyös

Gyula

Hajduböszörmény

Hajdunánás

Hajduszoboszló

Jászberény

Kalocsa

Kaposvár

Karcag

Kézdivásárhely

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kispest

Kisújszállás

Kőszeg

Léva

Losonc

Magyarkanizsa

Makó

Máramarossziget

Mezőtúr

Mohács

Mosonmagyaróvár

Munkács

Nagybánya

Nagykanizsa

Nagykároly

Nagykőrös

Nagyszalonta

Nyíregyháza

Pápa

Pestszenterzsébet

Pestszentlőrinc

Rákospalota

Rimaszombat

Rozsnyó

Salgótarján

Sátoraljaújhely

Sepsiszentgyörgy

Szamosújvár

Szászrégen

Székelyudvarhely

Szekszárd

Szentendre

Szentes

Szilágysomlyó

Szolnok

Szombathely

Túrkeve

Újpest

Vác

Veszprém

Zalaegerszeg

Zenta

Zilah

 

 

Minden egyéb település község, kivéve Budapest székesfővárost.


7. Foglalkozás (fogl) 

 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

101: napszámos (Taglöhner) 

102: mezőgazdasági munkás (Landarbeiter, Feldarbeiter, Bauer) 

103: gazdatiszt (Landwirt) 

104: erdő- és vadgazdálkodási foglalkozások

105: halászati foglalkozások

106: kertész (Obstgartner, gartner) 

188: egyéb mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások (Tierpfleger)

Ipari foglalkozások

201: bányászati foglalkozások

202: élelmiszeripari foglalkozások (Müller, Backer, Fleischer) 

203: könnyűipari foglalkozások (Schneider, Weber, Stricker, Buchbinder, Tischler, Drucker)

204: vas-és fémipari foglalkozások (Automechaniker, Schlosser, Optiker, Uhrmacher, Schmied) 

205: háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, laboránsok (Goldschmied, Magaziner, Lagerarbeiter)

206: építőipari foglalkozások (Maurer, Maler, Elektriker, Anstreicher) 

207: munkás k.m.n (Arbeiter) 

299: egyéb ipari foglalkozások (Bohrer) 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások

301: kereskedelmi foglalkozások (Kaufmann, Verkaufer) 

302: vendéglátó-ipari foglalkozások (Koch, Konditor) 

303: közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások

304: nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozások (Friseur, Photographer) 

399: egyéb szolgáltatási jellegű foglalkozások (Wascher, Musiker, Landverwalter) 

Gépkezelők, járművezetők

401: vasutas

402: fuvarozó (Fuhrmann) 

403: kocsis (Kutscher) 

404: gépkocsivezető (Kraftfahrer, Chauffeur, Autofahrer) 

499: egyéb gépkezelők és járművezetők

Hivatalnokok és magántisztviselők

501: hivatalnokok és magántisztviselők (Beamte, Angestellter) 

502: rendvédelmi foglakozások

599: egyéb hivatalnokok és magántisztviselők (Buchhalter, Bürokraft)

Magasabb fokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

601: mérnökök

602: orvosi, gyógyszerészi foglalkozások (Arzt, Apotheker) 

603: szakképzett pedagógusok (Lehrer, Professor) 

604: gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások

605: kulturális, sport-, művészeti és vallási – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások (Journalist) 

606: technikusok (Elektrotechniker, Autotechniker) 

699: egyéb magasabb fokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások (Pflegerin, Chemiker, Agent, Tierarzt) 

Tanulók

701: Diák, egyetemista (Student) 

702: Tanuló (Schüler) 

799: egyéb tanulók

Ipari tanulók

801: tanonc (Lehrling) 

899: egyéb ipari tanuló

Háztartás

901: háztartásbeli (Hausarbeit, Haushalt) 

999: egyéb háztartásbeli

Foglalkozás nélküliek

1001: foglalkozás nélküli (ohne Beruf) 

1099: egyéb foglalkozás nélküli

 

-1: adathiány

 

1-es kártya: „Erlernter beruf”, ha ez üres, akkor „Zuletzt ausg. Beruf”

3-as kártya: „Hauptberuf”

 

 

A foglalkozási kategóriák a hatályos FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) alapján készültek úgy, hogy azokat az adott történelmi korhoz igazítottuk.


8. Zárójeles foglalkozás (zjfogl) 

 

Kódokat lásd fent. Ez a változó a zárójelben lévő foglalkozás kódját adja meg, amennyiben van ilyen.

 

9. Zárójeles foglalkozás van-e (zjelese) 

 

0: nincs

1: van

2: két darab főfoglalkozás van

3: több zárójeles foglalkozás van

 

Kódkombinációk

van főfoglalkozás és nincsen zárójeles

főfoglalkozás: kód

zárójeles foglalkozás: 0

zárójeles foglalkozás van-e: 0

 

van főfoglalkozás és van zárójeles

főfoglalkozás: kód

zárójeles foglalkozás: kód

zárójeles foglalkozás van-e: 1

 

nincs főfoglalkozás, de van zárójeles

főfoglalkozás: 0

zárójeles foglalkozás: kód

zárójeles foglalkozás van-e: 1

 

nincs főfoglalkozás és nincs zárójeles foglalkozás

főfoglalkozás: -1

zárójeles foglalkozás: -1

zárójeles foglalkozás van-e: -1

 

két főfoglalkozás van, zárójeles foglalkozás nincs

főfoglalkozás: első főfoglalkozás kódja

zárójeles foglalkozás: második főfoglalkozás kódja

zárójeles foglalkozás van-e: 2

 

egy főfoglalkozás van és több zárójeles foglalkozás

főfoglalkozás: főfoglalkozás kódja

zárójeles foglalkozás: 0

zárójeles foglalkozás van-e: 3


10. Érkezés a lágerrendszerbe 


 

A lágerek és dátumok sorrendiséget, egymásutániságát kell figyelni, függetlenül attól, hogy melyik rovatban szerepelnek!

 

1-es kártya: „Eingewiesen am”, „durch” és „in KL” rovatok

3-as kártya: „Einlieferungsdatum” és „Eingeliefert in KL” rovatok

 

10.a Láger (erklager) 

 

1: Auschwitzba érkezik

2: Mauthausenbe érkezik

3: máshova érkezik

-1: adathiány

 

 

1. Auschwitzba érkezik

Előforduló jelölések: Au, Birk, KL Au, Auschw, Auschwitz és ennek variációi és változatai.

 

2. Mauthausenbe érkezik

Előforduló jelölések: KLM, Mau, Mauthausen, KL Mauthausen, Mauthau és ennek variációi és változatai, Mauthausen altáborai: Gusen, Quarz, Solway

 

3. Máshova érkezik.

 

10.b Időpont (erkdatum) 

kód kialakított dátumsor alapján

-1: adathiány

 

11. További transzportok 

 

1-es kártya: „Eingewiesen am”, „durch”, „in KL”, „Überstellt am” és Überstellt an KL” rovatok

3-as kártya: „Überstellung an KL” rovat

 

11.a Láger (tovtransz) 

 

1: Auschwitzból Mauthausenbe

2: Auschwitzból Mittelbauba

3: Auschwitzból Gross-Rosenbe

4: Auschwitzból Sachsenhausenbe

5: Auschwitzból Plaszówba

6: Auschwitzból Ravensbrückbe

7: Auschwitzból Buchenwaldba

8: Auschwitzból Dachauba

9: Auschwitzból Neuengammeba

10: Auschwitzból egyéb táborba

11: Nem Auschwitzba érkezett, ezért irreleváns

12: Auschwitz I-ből II-be, majd innen tovább

13: Auschwitz II-ből I-be, majd innen tovább

-1: adathiány

 

1-10., 12., 13. pontok esetében figyeljünk arra, hogy az előforduló táborok csak akkor relevánsak, ha Auschwitzból érkezett oda a deportált! Minden más eset a 11. pontba sorolandó!

 

 

Auschwitzból Mauthausenbe

 

Előforduló jelölések: KLM, Mau, Mauthausen, KL Mauthausen, Mauthau és ennek variációi és változatai, Mauthausen altáborai: Gusen, Quarz, Solway

 

Auschwitzból Mittelbauba

 

Előforduló jelölések: KL Mitt., KL Mittelbau és ennek variációi és változatai, Nordhausen, Dora

 

Auschwitzból Gross-Rosenbe

 

Előforduló jelölések: GrR, GR, Gr, Gr Ros, KL Gr Ros, Gro Ros, GRR, GRo és ennek variációi és változatai

 

Auschwitzból Sachsenhausenbe

 

Előforduló jelölések: Sachsenhausen, Shn, Sa,

 

Auschwitzból Plaszówba

 

Előforduló jelölések: Plaszow, Plaschow, Flaschow

 

Auschwitzból Ravensbrückbe

 

Előforduló jelölések: Ravensbrück

 

Auschwitzból Buchenwaldba

 

Előforduló jelölések: Buchenwald

 

Auschwitzból Dachauba

 

Előforduló jelölések: Dachau

 

Auschwitzból Neuengammeba

 

Előforduló jelölések: Neug

 

Auschwitzból egyéb táborba.

 

Nem Auschwitzba érkezett, ezért irreleváns.

 

Auschwitz I-ből II-be, majd innen tovább

Auschwitz II-ből I-be, majd innen tovább

 

 

11.b Időpont (tovdatum) 

 

kód kialakított dátumsor alapján

-1: adathiány

 

12. Küldő/szállító hatóság, szerv (kuldo) 

 

1: Sipo Wien

2: RSHA

3: BdS Budapest

4: B.d.S.u.S.D.Ung.K.d.S.Stuhlweissenburg

5: Sipo Budapest

6: BdS.u.SD.i.Ung.Sond.Einsk

7: BDS SD Ung Sond Eins AK Wien

8: Stapo Wien

9: BdS Slowakei Ko 29 Pressburg

10: KdS Slowakai

11: Egyéb

-1.   Nincs adat/nem tudjuk

 

1-es kártya: „durch” rovat

3-as kártya: „Einlieferungstelle” rovat

 

 

Az egyes küldő hatóságok további jelöléseinél figyeljünk arra, hogy itt a listában a nevek pontosvesszővel vannak elválasztva, a vessző még a név része. Tehát például: a „BDS SD Ungarn, KDS Stuhlwei” kifejezés egyetlen szervre vonatkozik, nem kettőre!

 

 

Sipo Wien

RSHA

BdS Budapest

További jelölései: B.O.S.ü.S.D Ungarn; BdS.u.SD.Ungarn-Budapest; BDS-DS Ung.Budapest; BDS SD Ung.Budapest; B.d.S.u.S.D.Ung.Budapest / v.Chef d. Einsatzgr. G IV 1a B.Nr.3084/44g; BdS.e.SD.Ungarn-Budapest

B.d.S.u.S.D.Ung.K.d.S.Stuhlweissenburg.

További jelölései: BDS SD Ungarn, KDS Stuhlwei

Sipo Budapest

BdS.u.SD.i.Ung.Sond.Einsk.

BDS SD Ung Sond Eins AK Wien

További jelölései: B.d.s.u.S.D. Ungarn, Sond. Eins.A.K.Wien; SEK Wien; BdS.u.SD.in Ungarn:Sd.Kdo.A.K. Wien

Stapo Wien

További jelölései: S po Wien; Sta o Wien

BdS Slowakei Ko 29 Pressburg

További jelölése: Sd Pressburg; BdS Slowakei

KdS Slowakei

További jelölése: KdS Slov

Egyéb 

 


II. melléklet: A kódolás során felmerülő problémák 

 

1. A lakóhely (lakhely) és a településtípus (teltip) változóknál felmerült, hogy amennyiben a „Wohnort” rovatban w.o, vagy wie oben szöveg szerepel, azokban az esetekben ez az „in” oszlopra vonatkozik, ami a születési helyet tartalmazza. Ilyen esetekben a születési hely megegyezik a lakóhellyel, ezért ez alapján kódolhattuk a lakóhely és a településtípus változókat.

2. Néha a „Strasse” rovatnál feltüntették a vármegyét, ilyen esetekben ezt az adatot felhasználtuk a lakóhely kódolásakor.

3. Előfordult, hogy az „Eingewiese am” és a „durch” rovatoknál nem szerepelt semmi, az in K.L. oszlopban pl.: Shn.5.6.44 v.KL.Auschwitz. Ezeknél az eseteknél tisztáztuk, hogy az érkezési láger Auschwitz volt.

4. Találkoztunk olyan esetekkel, amikor az „Eingewiese am” oszlopban dátum szerepelt, a „durch” oszlpoban pedig Überstellung von/aus Auschwitz. Ilyenkor szintén Auschwitzot jelöltük meg érkezési lágernek.

4. Az érkezési láger és a további transzport változók kódolásakor felmerült az M-dátum formátum (pl.: M-17.2.45). Ezen esetekben Mathausennek kódoltuk a rövidítést.

5. A foglalkozások kódolásakor (fogl, zjfogl) amennyiben az “Erlernter Beruf” rovat üres volt, akkor a “Zuletzt ausg. Beruf” rovat adatait használtuk helyette.

6. Az “Olvasható, de értelmezhetetlen jelölések” oszlop időnként ellentmond az “Erlernter Beruf” oszlopnak. (Pl.: Erlernter Beruf: Kaufmann, de a másik oszlopban ez áll: „a kártya hátoldalán a jobb alsó sarokban (ceruzával): H.arbeiter”). Ilyenkor az “Erlernter Beruf” oszlop adatait vettük figyelembe.

 

 

 

III. melléklet: kiegészítő táblázatok ÉS ÁBRÁK

 

A 1. kiegészítő táblázat a deportálási jogcímek érkezési láger szerinti, illetve az érkezési lágerek deportálási jogcím szerinti megoszlásait ábrázolja.

 

1. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT. AZ ÉRKEZÉSI LÁGER ÉS A DEPORTÁLÁSI JOGCÍM ÖSSZEFÜGGÉSEI


elemszám

Érkezés a lágerrendszerbe: láger

Összesen

Auschwitzba érkezik

Mauthausenbe érkezik

Máshova érkezik

Deportálás jogcíme

Magyar zsidó

5492

649

512

6653

Magyar cigány

0

2

27

29

Magyar köztörvényes

10

65

1

76

Magyar rendőrségi őrizetes

0

20

0

20

Magyar politikai fogoly

7

4

10

21

Magyar védőőrizetes

20

80

45

145

Egyéb

9

2

7

18

Összesen

5538

822

602

6962

 

 

 

 

 

 

 

sorszázalék

Érkezés a lágerrendszerbe: láger

Összesen

Auschwitzba érkezik

Mauthausenbe érkezik

Máshova érkezik

Deportálás jogcíme

Magyar zsidó

82,5%

9,8%

7,7%

100,0%

Magyar cigány

0,0%

6,9%

93,1%

100,0%

Magyar köztörvényes

13,2%

85,5%

1,3%

100,0%

Magyar rendőrségi őrizetes

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Magyar politikai fogoly

33,3%

19,0%

47,6%

100,0%

Magyar védőőrizetes

13,8%

55,2%

31,0%

100,0%

Egyéb

50,0%

11,1%

38,9%

100,0%

Összesen

79,5%

11,8%

8,6%

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

oszlopszázalék

Érkezés a lágerrendszerbe: láger

Összesen

Auschwitzba érkezik

Mauthausenbe érkezik

Máshova érkezik

Deportálás jogcíme

Magyar zsidó

99,2%

79,0%

85,0%

95,6%

Magyar cigány

0,0%

0,2%

4,5%

0,4%

Magyar köztörvényes

0,2%

7,9%

0,2%

1,1%

Magyar rendőrségi őrizetes

0,0%

2,4%

0,0%

0,3%

Magyar politikai fogoly

0,1%

0,5%

1,7%

0,3%

Magyar védőőrizetes

0,4%

9,7%

7,5%

2,1%

Egyéb

0,2%

0,2%

1,2%

0,3%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. kiegészítő táblázat  a küldő hatóság érkezési láger szerinti, illetve az érkezési lágerek küldő hatóság szerinti megoszlásait ábrázolja.

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT. A KÜLDŐ HATÓSÁG ÉS AZ ÉRKEZÉSI LÁGER ÖSSZEFÜGGÉSEI  elemszámok

Érkezés a lágerrendszerbe: láger

Összesen

Auschwitzba érkezik

Mauthausenbe érkezik

Máshova érkezik

Küldő, szállító hatóság, szerv

Sipo Wien

0

389

0

389

RSHA

479

2

22

503

BdS Budapest

1

55

20

76

B.d.S.u.S.D.Ung.K.d.S.Stuhlweissenburg

0

0

4

4

Sipo Budapest

0

10

20

30

BdS.u.SD.i.Ung.Sond.Einsk.

0

0

2

2

BDS SD Ung Sond Eins AK Wien

0

0

11

11

Stapo Wien

0

160

2

162

BdS Slowakei Ko 29 Pressburg

0

6

1

7

KdS Slowakai

0

8

0

8

Egyéb

162

17

9

188

Összesen

642

647

91

1380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorszázalék 

Érkezés a lágerrendszerbe: láger

Összesen

Auschwitzba érkezik

Mauthausenbe érkezik

Máshova érkezik

Küldő, szállító hatóság, szerv

Sipo Wien

0,2%

100,0%

0,2%

100,0%

RSHA

95,2%

0,4%

4,4%

100,0%

BdS Budapest

1,3%

72,4%

26,3%

100,0%

B.d.S.u.S.D.Ung.K.d.S.Stuhlweissenburg

0,2%

0,2%

100,0%

100,0%

Sipo Budapest

0,2%

33,3%

66,7%

100,0%

BdS.u.SD.i.Ung.Sond.Einsk.

0,2%

0,2%

100,0%

100,0%

BDS SD Ung Sond Eins AK Wien

0,2%

0,2%

100,0%

100,0%

Stapo Wien

0,2%

98,8%

1,2%

100,0%

BdS Slowakei Ko 29 Pressburg

0,2%

85,7%

14,3%

100,0%

KdS Slowakai

0,2%

100,0%

0,2%

100,0%

Egyéb

86,2%

9,0%

4,8%

100,0%

Összesen

46,5%

46,9%

6,6%

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oszlopszázalék 

Érkezés a lágerrendszerbe: láger

Összesen

Auschwitzba érkezik

Mauthausenbe érkezik

Máshova érkezik

Küldő, szállító hatóság, szerv

Sipo Wien

0,2%

60,1%

0,2%

28,2%

RSHA

74,6%

0,3%

24,2%

36,4%

BdS Budapest

0,2%

8,5%

22,0%

5,5%

B.d.S.u.S.D.Ung.K.d.S.Stuhlweissenburg

0,2%

0,2%

4,4%

0,3%

Sipo Budapest

0,2%

1,5%

22,0%

2,2%

BdS.u.SD.i.Ung.Sond.Einsk.

0,2%

0,2%

2,2%

0,1%

BDS SD Ung Sond Eins AK Wien

0,2%

0,2%

12,1%

0,8%

Stapo Wien

0,2%

24,7%

2,2%

11,7%

BdS Slowakei Ko 29 Pressburg

0,2%

0,9%

1,1%

0,5%

KdS Slowakei

0,2%

1,2%

0,2%

0,6%

Egyéb

25,2%

2,6%

9,9%

13,6%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3.a-b. kiegészítő táblázatok a mintában lévő magyar romák deportálásának egyes adatait (érkezési láger, érkezés időpontja) tartalmazzák.

 

 

3. a. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT. A ROMÁK ÉRKEZÉSI LÁGEREI

 

 

elemszám

%

Mauthausenbe érkezik

2

6,3

Máshova érkezik

27

84,4

Adathiány

3

9,4

Összesen

32

100,0

 

 

3.b. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT. A ROMÁK ÉRKEZÉSI IDŐPONTJAI

 

 

elemszám

%

1944.05.05

2

6,3

1944.11.07

1

3,1

1944.11.14

1

3,1

1944.11.28

1

3,1

1944.12.01

1

3,1

1944.12.02

15

46,9

1944.12.18

3

9,4

1944.12.19

1

3,1

1944.12.23

1

3,1

Adathiány

6

18,8

Összesen

32

100,0

 


A 4. a-c. kiegészítő táblázatok az egy napon induló, nagyobb összlétszámú (800 fő fölötti) továbbszállított transzportok láger szerint megoszlását ábrázolják.

 

 

4.a. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT.

 

AZ 1944.05.28-ÁN TOVÁBBSZÁLLÍTOTT TRANSZPORTOK MEGOSZLÁSA

 

 

Elemszám

%

Auschwitzból Mauthausenbe

842

98,5

Auschwitzból Gross-Rosenbe

10

1,2

Auschwitzból Sachsenhausenbe

1

0,1

Nem Auschwitzba érkezett, ezért irreleváns

2

0,2

Összesen

855

100,0

 

 

4. b. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT.

 

AZ 1944.06.08-ÁN TOVÁBBSZÁLLÍTOTT TRANSZPORTOK MEGOSZLÁSA

 

 

Elemszám

%

Auschwitzból Mauthausenbe

779

96,7

Auschwitzból Gross-Rosenbe

18

2,2

Auschwitzból Sachsenhausenbe

7

0,9

Adathiány

2

0,2

Összesen

806

100,0

 

 

4. c. KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT.

 

AZ 1944.06.13-AI TOVÁBBSZÁLLÍTOTT TRANSZPORTOK MEGOSZLÁSA

 

 

Elemszám

%

Auschwitzból Mauthausenbe

832

99,7

Auschwitzból Gross-Rosenbe

1

0,1

Nem Auschwitzba érkezett, ezért irreleváns

2

0,2

Összesen

835

100,0

 


 

 

1. KIEGÉSZÍTŐ ÁBRA. A DEPORTÁLÓ HATÓSÁGOK DEPORTÁLÁSI JOGCÍM SZERINTI MEGOSZLÁSA

 szoc_010


 

 

 

2. KIEGÉSZÍTŐ ÁBRA. A DEPORTÁLÁSI JOGCÍMEK ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA

 

szoc_011[2] A fogolykartonokon a születési év került rögzítésre. Az életkor megállapításakor az 1944-es évet tekintettük referenciaévnek, tehát az alább közölt életkorok az adatbázisban szereplők 1944-es életkorát jelentik.
[3] Például: szabó, takács, könyvkötő, asztalos, nyomdász.
[4] Például: kovács, autószerelő, lakatos, látszerész, órás.
[5] Zárójelben mindig a teljes sokaságbeli arányt közöljük.
[6] Kőműves, szobafestő, mázoló, villanyszerelő.
[7] Például: molnár, pék, hentes.
[8] Ebben a táblázatban a nem magyarországi lakhelyűeket nem szerepeltetjük.
[9] Ebben a táblázatban csak azokat szerepeltetjük, akik Auschwitzba érkeztek. A teljes sokaság 20 százaléka nem Auschwitzba érkezett, 6 százalékuknál pedig nem tudjuk, hogy először melyik táborba érkezett.
[10] Ehhez jön még további 206 3-as típusú kártya, ahol ez az adat egyáltalán nem szerepel.
[11] Ezek közül is jellemzően két napon: 1944. május 20. (168 fő) és 1944. május 21. (411 fő).
[12] Legjellemzőbb napok: 1944. június 1. (312 fő) és 1944. június 2. (115 fő).
[13] Legjellemzőbb napok: június 6. (180 fő), június 7. (306 fő) és június 8. (122 fő).
топкарго