Magyarbél, 1882. október 1-8.


A katolikus templom Magyarbélen

1882. október 1-jén a Pozsony megyei Magyarbélen, mintegy harminc fiatal férfi gyűlt össze az utcán, akik betörték két fűszerbolt ablakait, majd Istóczyt éltetve Weisz Ábrahám üzletéhez vonultak. Miután köveket dobtak a ház ajtajára és ablakára, a kereskedő beengedte a zavargókat, és kiszolgálta őket alkohollal és dohánnyal. Erre a csoport „Éljen Istóczy!” helyett „Éljen Ábrahám bácsi!” kiáltásokkal vonult tovább. A zsidóellenes fenyegetéseket üvöltöző parasztok ezután Reisner Adolf vendéglőjébe tértek be, ahol közülük ketten, Szemela Károly és Marsovszky György fenyegetőzve követelt pálinkát a tulajdonostól, melyet aztán szétosztottak maguk és a többiek között. Szemela ezután a földre csapta a helyiségben lévő petróleumlámpát és így felgyújtotta a szobát; a tüzet csak nagy nehezen sikerült megfékezni. A zűrzavarban Marsovszky betörte az ablakokat. Mire a pandúrok megérkeztek, a tettesek már odébbálltak. A fenyegetőzés és rombolás egy másik zsidó tulajdonban lévő kocsmában is megismétlődött. A helyszínre siető szolgabíró és városi elöljáróság felszólítása ellenére a randalírozók nem tértek haza, hanem reggelig az italmérésben maradtak, majd fizetés nélkül távoztak. Másnap is sor került atrocitásokra, aminek hatására a magyarbéli nagybirtokos, Gyiokó Konstantin időlegesen a kastélyába fogadta a településről menekülő zsidókat, házaik elé pedig saját béreseiből szervezett őrséget állított.

Ennek ellenére október 8-án ismét összegyűltek a zavargók, akik ekkor Batuszka János vezetésével Reisz Mór kereskedőtől követeltek ingyen szivart, amit az először teljesített is. Amikor azonban Batuszka István is megjelent hasonló szándékkal, a tulajdonos riasztani akarta a helyi képviselőt, mire Batuszka elkezdte őt fojtogatni. Reisznek végül sikerült elszaladnia a képviselőhöz, de mire az a helyszínre érkezett, a társaság már megint Reisnernél volt, akinek feleségét és lányát életveszélyesen megfenyegették. A Magyarbélre küldött katonaság parancsnoka elrendelte Batuszka János letartóztatását, azonban Batuszka István ezt életveszélyes fenyegetésekkel megakadályozta. Végül a katonáknak mégis sikerült néhány résztvevőt letartóztatni, és így helyre tudták állítani a rendet.

A nyugalom helyreállítására végül katonai erőt kellett bevetni, de a szolgabíró, a jegyző, a helyi hivatalnokok és az egész városi elöljáróság is sokat tett az indulatok megfékezéséért. Nekik, a nagybirtokosnak, valamint a házát már a zavargások kitörésétől kezdve megvédő férfiaknak is köszönetet mondott a Pressburger Zeitungnak írt levelében Popper Mór, a helyi izraelita hitközség elnöke, aki szerint valószínűleg idegen (akár külföldi) agitátorok állhatnak az események mögött.  

Az országos erőszakhullám epicentruma a régi főváros, Pozsony volt. Akárcsak 1848-ban - amikor, mivel az országgyűlés itt ülésezett és a város az egész ország politikai erőközpontjaként komoly trendteremtő befolyással rendelkezett - a pozsonyiak most is erős zsidóellenes indulatokkal reagáltak az eseményekre. 

Nem sokkal a tiszaeszlári vérvád nyilvánosságra kerülése után, 1882 májusa és júniusa folyamán Pozsony ismét zsidóellenes atrocitások színhelyévé vált. Májusban több helyi zsidó kereskedő névtelen fenyegető levelet kapott, a borítékon „A zsidóban a legfőbb baj nem a vallás, hanem a faj”, ill. „Füstölő” feliratokkal, benne pedig antiszemita gúnydalokkal. Reggelente pedig rendszeresen antiszemita falragaszok jelentek meg a városban, melyeket a rendőrség elkobzott. Az első zsidót június 25-én akarták megölni. A nagy port felkavaró eset nyomán a közeli Szentgyörgyön vertek össze egy zsidót. A településen a nyári hetekben egymást követték az antiszemita incidensek, de az erőszak látszólag nem terjedt tovább és csak néhány atrocitás (Nagymagyar, Újlak stb.) történt. A gyűlölettel izzó levegőt újra Pozsony lobbantotta lángra. Szeptember 27-én egy idősekből álló zenekar estélyén a közönség hirtelen Istóczy Győző antiszemita politikust kezdte éltetni és a zsidókra támadt. A kirobbanó összetűzéseket a városba rendelt katonaság csak három nap után tudta az ellenőrzése alá vonni. Ekkor már késő volt: a környező vidéken egymást követték a zsidóellenes támadások.

1882. szeptember 30-án éjszaka kihágások történtek a Pozsony megyei Nagymagyarban. Október 2-án éjszaka Nádas településen felgyújtották egy helyi zsidó házát, őt magát pedig bedobták a tűzbe. A tűzoltóság beavatkozásának köszönhetően a férfi túlélte a gyújtogatást. Horvátgurabon egy helyi izraelitát teljesen kifosztottak, Réthén pedig a három egymást követő éjszakán zajló kődobálásokban többen is megsérültek. Ugyanebben az időszakban rendzavarások történtek Ság, Hegysúr, Stomfa és Nagylévárd községekben is, Pudmericen ablakokat törtek be és fenyegették a zsidókat, Tótgurabon pedig erőszakkal szereztek bort a zavargók a zsidó kocsmárostól, de ezeket a megmozdulásokat kordában tudták tartani a helyi hatóságok. Az erőszak kitörésétől tartva több településre (Szered, Cziffer, Sáp) katonai egységeket vezényeltek ki, míg Vágújhelyen a helyi lakosság köréből toborzott polgárőrséget állítottak fel. Galántára és Diószegre is kértek katonaságot a majorok bérlői, holott semmi nyoma nem volt zavargásnak; az alispán a szolgabírót helyi őrség szervezésére utasította. A Pesti Hírlap tudósítója elítéli a zsidók viselkedését is, akik a kezdeti rémületet követően, a katonák megérkezése után Pozsonyban és más helyeken is kihívó magatartást tanúsítottak, leköpdösték és verbálisan inzultálták az embereket, ami csak tovább fokozta az indulatokat.

Schott alispán október 2-án részletes jelentést tett a belügyminiszternek a megyei zavargásokról, majd megkezdte a környékbeli településekről behozott zavargók kihallgatását, akiknek vallomásai szerint Pozsonyról vidékre ment agitátorok uszították a népet. Esterházy István főispán Pozsony megye közigazgatási bizottságának október  5-i ülésén közölte, hogy a megyében a közrend és a zsidók vagyon- és életbiztonsága ellen többrendbeli merényletet követtek el, és ő kormánybiztosi minőségében kötelességének tekinti a rend és a nyugalom megóvását. Napirendre került a rendkívüli állapot bevezetése. Az alispán részletes jelentéséből kiderült, hogy a megye háromszázöt települése közül összesen három városban és tizennégy községben történtek a zsidók ellen irányuló erőszakos cselekmények. A városokban és három községben katonai erőt kellett bevetni, a további tizenegy helyen a helyi hatóságoknak a lakosság közvetítésével sikerült helyreállítaniuk a rendet. A főispán megállapítása szerint elsősorban a cseklészi zavargások ártottak a megye hírnevének, a többi helyen a körülményekhez képest igen hatékonyan és gyorsan jártak el a közigazgatási és rendvédelmi szervek. 

Forrás: 

„Die antisemitischen Unruhen im Komitate Preßburg.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 02., 1−2. o.

„Zsidóüldözés Magyarországon. A mai helyzet a megyében.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 03., 5. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 03., 2−4. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 10. 03., 1−2. o.

„Zsidóüldözés Magyarországon.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 04., 5. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 10. 05., 1−2. o.

„Zsidóellenes zavargások. A pozsonymegyei zavargások.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 06., 10. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 06., 2−3. o.

Esterházy István távirata Tisza Kálmánhoz, 1882. 10. 07. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3398

„Zsidóellenes kihágások Pozsonyban.” In: Pesti Hírlap, 1883. 07. 26., 5. o.

Kubinszky Judit (1968): Adalékok az 1883. évi antiszemita zavargásokhoz. In: Századok (102) 1–2., 162–163. o.

Sopron megyei főispán jelentése a belügyminiszternek, 1883. 08. 03. MOL BM K148, 1883−XIV/D−3091

 „Zsidóhecc Pozsonyban.” In: Budapesti Hírlap, 1883. 08. 05., 4. o.

„Zsidóhecc Pozsonyban.” In: Budapesti Hírlap, 1883. 08. 07., 4. o.

„A pozsonyi zavargás.” In: Magyar Polgár, 1883. 08. 07., 5. o.

Kövér György (2011): A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Budapest: Osiris, 599-611. és 639-653. o. 

 „Zsidóellenes mozgalmak Pozsony megyében.” In: Budapesti Hírlap, 1882. 07. 04., 2−3. o.

Belügyminisztérium utasítása Pozsony megye főispánjának, 1882. 07. 08. MOL BM K148, 100. csomó, 1885−XIV/D−2197

 „Zsidóellenes mozgalmak.” In: Budapesti Hírlap, 1882. 08. 31., 6. o.

„A zsidóheccek.” In: Budapesti Hírlap, 1882. 09 06., 5. o.


Típus