Tematikus bibliográfiák és források


 

Antiszemita atrocitások az 1848-1849-as forradalom és szabadságharc időszakában

 

Bernstein 1998

Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Budapest, Múlt és Jövő, 1998.

 

Einhorn 2000

Einhorn Ignác (Horn Ede): A forradalom és a zsidók Magyarországon. Budapest, Europica Varietas, 2000.

 

Simon 1984a

Simon V. Péter: Az átalakulás nehézségei. (A kormánybiztosi intézmény Vas megyében 1848 tavaszán). Vasi Szemle, 1984/1. 104-112. o

 

Simon 1984b

Simon V. Péter: Zsidóellenes zavargások Vas megyében 1848 tavaszán. In Molnár Károly (szerk.): Főiskolai Tudományos Közlemények IV. Szombathely, 1984.

 

Spira 1998

Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. Budapest, Enciklopédia Kft, 1998.

 

Steier 1924

Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és tót mozgalomról. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Emlékiratok. Budapest, 1924.

 

Steier 1937

Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. Budapest, 1937.

 

Urbán 1999

Urbán Aladár (jegyzetek, előszó): Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. Budapest, Argumentum,1999.

 

Urbán 2001

Urbán Aladár: A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány működése 1848 március – április. Századok, 2001/1.

 

V. Waldapfel 1965

V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. 4. kötet. Budapest, 1965.

 

Zsoldos 1998

Zsoldos Jenő (szerk.): 1848-1849 a magyar zsidóság életében. Budapest, 1998, Múlt és Jövő

 

Etnikai polgárháború Erdélyben 1848-1849-ben

 

Bányay 1885

Bányay Árpád: Adalék Zalatna feldúlásához. Hazánk. Történelmi közlöny. IV. k. Bp., 1885.

 

Bielz 1857

E. H. Bielz: Handbuch der Landskunde Siebenbürgens. Hermannstadt, 1857.

 

Domonkos 2008

Domonkos László: Nagyenyedi ördögszekér. Az előszót írta Margittai Gábor. Budapest, 2008.

 

Egyed 2010

Egyed Ákos: Erdély 1848-1849. Második, bővített kiadás. Csíkszereda, 2010.

 

Hermann 1999

Hermann Róbert: Az abrudbányai tragédia 1849. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és a magyar-román megbékélés meghiúsulása. Budapest, 1999.

 

Kemény 1863

Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben. Pest, 1863.

 

Marjalaki Kiss István

Zalatna és Abrudbánya pusztulása. Bölöni Mikó Samu szemtanú egykorú kéziratából leírta és előszóval ellátta Marjalaki Kiss István. Budapest., é. n.;

 

Sávai 1999

Sávai János: Jaj Ariélnek! Zalatna, 1848. október 23. (Reinbold-hagyaték). Szeged, 1999

 

Süli

Süli Attila: Egy litográfia és háttere. Zalatna, 1848. október 23-24. Acta Musei Militaris in Hungaria. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 9. Szerkesztette Hausner Gábor. Budapest, 2007.

 

Szilágyi 1891

Szilágyi Farkas: Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben. Korrajz. Nagy-Enyed, 1891

 

Szilágyi 1898

Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye 1848-49-ben. Nagyenyed, 1898.

 

Thim 1886

Thim József: A zalathnai mészárlásról egy ismeretlen szemtanu jelentése a magyar kormányhoz. Hazánk. Történelmi közlöny. V. k. Bp., 1886.

 

 

 

 

Etnikai konfliktusok és a magyar-szerb háború 1848-1849-ben

 

Bíró 1999

Bíró Csaba: Vérengzés Szőregen és Szegeden. Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben. In Döbör et al (szerk.): Belvedere Meridionale Kiskönyvtár 12. Szeged, 1999. 51-59. o.

 

Délvidéki 2000

Délvidéki S. Attila: „Akkor döntsön köztünk a kard”? In Bosnyák István (szerk.): Délvidék, negyvennyolc. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai Vajdaság területén. 237-269. o.

 

Délvidéki 2009

Délvidéki S. Attila: Fejezetek a rácjárások történetéből. Lángoló temetők – bemutató kötet. Az úgynevezett Vajdaság kihasításának elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868) tizenkét kötetben.  Szekszárd, 2009.

 

Hermann 2004

Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Budapest, 2004.

 

Kedves 1998

Kedves Gyula: A szerb felkelés 1848 nyarán és a délvidéki hadműveletek a honvédcsapatok kivonásáig. In Bona Gábor (szerk.): A szabadságharc katonai története. Budapest, Zrínyi, 1998. 103-130. o.

 

Olchváry 1901

Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben a Délvidéken. Budapest, 1901

 

Pejin 1999

Pejin Attila: Zenta 1848-49-ben. Forrásválogatás. Zenta, 1999.

 

Thim 1887

Thim József: Dél-Magyarország önvédelmi harcza 1848-1849-ben. I. kötet. Bács-bodrogh megyei és szerém-végvidéki események. Budapest – Zombor, 1887.

 

Thim 1940

Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. Budapest, 1940.

 

 

 

Antiszemita pogromok, zsidóellenes zavargások: vidék 1881-1884

 

Bosnyák 1942

Bosnyák Zoltán : A magyar fajvédelem úttörői. Budapest, 1942, Stádium.

 

Eötvös 1904

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. Budapest, 1904, Révai Testvérek.

 

Gonda 1992

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest, 1992, Századvég.

 

Gyurgyák 2001

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris.

 

Kende

Kende Tamás: Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában.

Budapest, 1995, Osiris.

 

Klier-Lambroza

John D. Klier - Shlomo Lambroza (eds.): Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History. Cambridge,1992, Cambridge University Press, 1992.

 

Kövér 2011

Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Budapest, 2011, Osiris.

 

Kubinszky 1976

Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon (1875−1890). Budapest, 1976, Kossuth.

 

Pelle 1996

Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből. Budapest, 1996.

 

Venetianer 1986

Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Budapest, 1986, Könyvértékesítő Vállalat.

 

 

Zsidóellenes vérvádak, gyermekrablási, gyilkossági és kannibalizmusvádak:

a vidéki Magyarország 1882-1948

 

Fergusson

Niall Ferguson: A világ háborúja. A gyűlölet évszázadának története. 2008, Scolar, Budapest.

 

HL

Hadtörténeti Levéltár

 

HBML

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

 

Hoffmann

Christhard Hoffmann et al. (eds.): Exclusionary Violence: Antisemitic Riots in Modern Germany. Ann Arbor, 2002, University of Michigan Press.

 

Kende

Kende Tamás: Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában.

Budapest, 1995, Osiris.

 

Kövér 2011

Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Budapest, 2011, Osiris.

 

Kubinszky 1976

Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon (1875−1890). Budapest, 1976, Kossuth.

 

Pelle 1996

Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből. Budapest, 1996.

 

 

A kommunista vörösterror vidéken - 1919

 

Cseh 2011         

Cseh Géza: Vörös- és fehérterror Szolnokon. Rubicon, 2011/2. 32-35. o.

 

Gyurgyák 2001

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris.

 

Kerepeszki 2011

Kerepeszki Róbert: Vörösterror a Tiszántúlon. Rubicon, 2011/2. 24-31. o.

 

Móricz 2006

Móricz Zsigmond: Naplójegyzetek 1919. Budapest, 2006, Noran.

 

MZSL

Magyar Zsidó Levéltár

 

Orbánné 2002

Orbánné Szegő Ágnes: A gyöngyösi zsidóság története a középkortól a holokausztig. In Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról 2. Budapest, 2002, Balassi. 273-309. o.

 

Salamon 2011

Salamon Konrád: Proletárdiktatúra és a terror. Rubicon, 2011/2. 16-23. o.

 

Ujvári 1929

Ujvári Péter (szerk.): Magyar Zsidó Lexikon. Budapest, 1929.

 

 

 

 

 

Fehérterror Budapesten 1919-1922

 

Bihari 2008

Bihari, Péter, Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. Budapest, 2008, Napvilág.

 

Bödők Gergely: Vörös és fehér. Terror, retorzió és számonkérés Magyarországon 1919-1921. Kommentár, 2011/3. 15-31. o.

 

Gonda 1992

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest, 1992, Századvég.

 

Kerepeszki 2008

Kerepeszki Róbert: A zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon. In Bodnár Erzsébet – Demeter Gábor (szerk.): Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Debrecen, 2008, Hungarovox.

 

Kovács 2008

Kovács András: Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. In Kovács András: A másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. Budapest, 2008, Gondolat. 86-136. o.

 

MZSL

Magyar Zsidó Levéltár

 

Nemes 1953

Nemes Dezső (szerk.): Iratok az ellenforradalom történetéhez. 1. köt. Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarországon 1919-1921. Budapest, Szikra, 1953.

 

Németh –Paksy 2004

Németh László- Paksy Zoltán (szerk.): Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945.  Zalaegerszeg, 2004, Zala Megyei Levéltár

 

Prónay 1963

Prónay Pál: A határban a Halál kaszál … Fejezetek Prónay Pál feljegyzéseiből.Budapest, 1963, Kossuth.

 

Pataki 1973

Pataki István: Az ellenforradalom hadserege 1919-1921. Budapest, 1973, Zrínyi.

 

Shvoy 1983

Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945. Budapest, 1983, Kossuth.

 

Szécsényi 2009

Szécsényi András: „Hogy ki a magyar, azt mindig csak maguk a magyarok dönthetik el”. A Turul Szövetség a közgazdasági egyetemen 1941-ben. Kommentár, 2009/3. 69-78. o.

 

Romsics 1999

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, Osiris.

 

Ujvári 1929

Ujvári Péter (szerk.): Magyar Zsidó Lexikon. Budapest, 1929.

 

Zinner 1989

Zinner Tibor. Az ébredők fénykora 1919-1923. Budapest, 1989, Akadémiai. 

 

 

Fehérterror és lakossági pogromhullám vidéken 1919-1921

 

Bödők Gergely: Vörös és fehér. Terror, retorzió és számonkérés Magyarországon 1919-1921. Kommentár, 2011/3. 15-31. o.

 

MZSL

Magyar Zsidó Levéltár

 

Németh –Paksy 2004

Németh László- Paksy Zoltán (szerk.): Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945.  Zalaegerszeg, 2004, Zala Megyei Levéltár

 

Prónay 1963

Prónay Pál: A határban a Halál kaszál … Fejezetek Prónay Pál feljegyzéseiből. Budapest, 1963, Kossuth.

 

Pataki 1973

Pataki István: Az ellenforradalom hadserege 1919-1921. Budapest, 1973, Zrínyi.

 

Prónay 1963

Prónay Pál: A határban a Halál kaszál … Fejezetek Prónay Pál feljegyzéseiből. Budapest, 1963, Kossuth.

 

Romsics 1999

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, Osiris.

 

Simkó – Végső 2004

Simkó Balázs – Végső István: A kiskunhalasi zsidók története 1938 és 1945 között. In Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról 3. Budapest, 2004, Balassi. 211- 277. o.

 

Romsics 1999

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, Osiris.

 

Ujvári 1929

Ujvári Péter (szerk.): Magyar Zsidó Lexikon. Budapest, 1929.

 

Zinner 1989

Zinner Tibor. Az ébredők fénykora 1919-1923. Budapest, 1989, Akadémiai. 

 

 

Etnikai konfliktusok: Erdély 1918-1919

 

Szász Zoltán, szerk.: Erdély története. III. köt. Budapest, Akadémiai, 1986. 1701-1732. o.,

 

Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Budapest: Athenaeum, 1928-1942 [Arcanum, 2001] 14. sz. melléklet. http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/index.html

 

 

Erdély, 1940: magyar atrocitások románok és zsidók ellen

 

Ablonczy 2011

Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940-1944. Budapest, 2011, Jaffa.

 

Balogh 1978

Balogh Edgár: Szolgálatban. Emlékirat, 1935–1944. Bukarest, Kriterion, 1978. p. 166.

 

Balogh 2004

Balogh Júlia: Ha ismerik a tényeket, másképp döntenek? In Hitel, 17. évf. 11. sz. 2004.

http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0412/nemzet.html

 

Bár-On–Herskovits 1971

Micháél Bár-On–Benjámin Herskovits, szerk.: Szamosújvár, Iklód és környéke mártírjainak emlékére. Szamosújvár, Iklód és Környékéröl elszármazottak egyesülete, Tel-Aviv, 1971.

 

Bárdi-Wéber 1998

Bárdi Nándor – Wéber Péter: Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu nézőpontjai. In Limes, 34. sz. 1998., 243-256. o.

 

Benkő 2002

Benkő Levente: Magyar nemzetiségpolitika Észak–Erdélyben 1940–44. Pro Minoritate, 2002. ősz, 7–41. o.

 

Benkő 2011

Benkő Levente: Szárazajta. Második, bővített kiadás, Barót, Tortoma, 2011.

 

Bethlen 1989

Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Budapest, Zrínyi, 1989.

 

Braham 1997

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi.

 

Bucur, Maria, Treznea. Trauma, nationalism and the memory of World War II in Romania, Rethinking History, Volume 6, Number 1, April 1, 2002

 

Carp 1945

Matatias Carp, Sărmaş: Una din cele mai oribile crime fasciste. Bucuresti, Socec, 1945

 

Csatáry 1968

Csatáry Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Budapest, Akadémiai, 1968.

 

Erdélyi 2004

Erdélyi Lajos: Sármás, Arad, 1944 szeptember. In Múlt és Jövő, 2004. 4. sz. 34-41. o.

 

Egry 2010

Egry Gábor: Tükörpolitika. Magyarok, románok és nemzetiségpolitika Észak-Erdélyben, 1940-1944. Limes 2010/2. 97-111. o.

 

Fehér könyv

Gál Mária-Gajdos Balogh Attila-Imreh Ferenc, szerk.: Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. Kolozsvár, n.p., 1998.

http://www.hungarianhistory.com/lib/feher/feher.pdf

 

Ferences 1994

Ferenczes István: Székely apokalipszis. Csíkszereda, Kájoni, 1994.

 

Hegyi 2004

Hegyi Ágnes: Dés zsidó közösségének virágzása és hanyatlása. In Randolph L. Braham (szerk):  Tanulmányok a a holokausztról 3. Budapest, 2004, Balassi, 143-210. o.

 

 

Illésfalvi 2004

Illésfalvi Péter: „Édes Erdély itt vagyunk...” Az erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról. Pro Minoritate, 2004. tavasz, 58–77.

 

Illésfalvi 2005

Illésfalvi Péter: A román–magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940–1944 között. In Háború, hadsereg, összeomlás Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György, Zrínyi, Budapest, 2005. 93–103.

 

Illésfalvi-Szabó-Számvéber 2010

Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert Erdély a hadak útján, 1940-1944. 3. kiadás. [Nagykovácsi], Puedlo, [2010].

 

Illyés 1976

Illyés Elemér: Erdély változása. München, 1976. OGYK 539.449

 

Hámori 2006

Hámori Péter: Határváltás és emlékezet szatmári és máramarosi interjúk alapján, Észak Erdély 1940–1944-ben. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor – Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 209–218. o.

 

Juhász et al. 1968

Juhász Gyula – Pamlény  Ervin – Ránki  György – Tilkovszky Loránt (szerk.): A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Budapest, 1968, Kossuth.

 

Katzburg 2002

Nathaniel Katzburg: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943. Budapest, 2002, Bábel.

­

Kosztin: Chronicle of Cruelties

Kosztin, Árpád: Chronicle of Cruelties: Romanian Mistreatment of the Hungarian Minority in Transylvania.

 

Kosztin 1998

Kosztin, Árpád: Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. Budapest, Bíró Family, 1998.

 

Kovács 1947

Kovács György: Békülő Erdély. Bukarest, Valóság, 1947.

 

L. Balogh 1999

L. Balogh Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939–1944 között. In Regio, 1999/3–4. 243–265.

 

L. Balogh 1996

L. Balogh Béni: A román–magyar viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. In Limes, 1996/3. 79–92.

 

L. Balogh 2006

L. Balogh Béni: Az idegháború kezdete. Magyar-román tárgyalások 1940 őszén. In Bárdi Nándor-Szarka László, szerk.: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 101-120. o.

 

L. Balogh-Olti 2006

L. Balogh Béni – Olti Ágoston: A román-magyar lakosságcsere kérdése 1940-1947 között. Kisebbségkutatás 2006/4. 597-620. o. 

 

Lipcsey

Lipcsey Ildikó: Románia és Erdély a XX: században.

 

Muhi-Váradi 2006

Muhi Csilla-Váradi Lajos, szerk.: „A múltat be kell vallani…”: Szatmár egyházmegye papjainak visszaemlékezései a második világháború helyi eseményeire és más háborús dokumentumok. Szatmárnémeti, 2006.

 

Nagy 1974

Nagy István: Szemben az árral. Önéletrajzi regény, 1935–1944. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974.

 

Nagy-Vince 2006

Nagy Mihály Zoltán–Vincze Gábor: Autonomisták és centristák. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület-Pro Print, 2006.

 

Ravasz 2002

Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér 1944. Budapest, Petit Real, 2002.

 

Réti György: Az erdélyi atrocitásokról a második bécsi döntés után. Mozgó Világ, 1991. 2. sz. 35-40. o.

 

Romsics 2012

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Budapest, Osiris, 2012.

 

Sárándi 2012

Sárándi Tamás: Kisebbségpolitika a közigazgatási gyakorlatban a katonai közigazgatás idején Észak-Erdélyben. Limes 2012/2. 75-95. o. 

 

Sárándi 2006

Sárándi Tamás: Észak-Erdély 1940–1944 közötti története a román történetírásban. In Limes, 2006/2. 131-137.

 

Sebestyén-Szabó 2008

Sebestyén Elemér–Szabó Péter: Észak Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt (1940 szeptember–november). In Századok, 2008/6. 1383–1420. o.

 

Simon 1995

Simon Zsuzsa: Erdély köz– és szakigazgatása a második bécsi döntés után. In Regio, 1995/4. sz. 60–82. o.

 

Szilágyi 2011

Szilágyi Aladár: Csodavárástól csodateremtésig. Nagyvárad, Riport, 2011.

 

Tibori Szabó 2004

Tibori Szabó Zoltán: Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig. In Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról 3. Budapest, 2004, Balassi. 103- 142. o.

 

Tilkovszky 1967

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon, 1938-1941. Budapest, Akadémiai, 1967.

 

Udvardy kronológia

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006. http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

 

Ungváry 2005

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, Osiris, 2005.

 

Vargyai 2001

Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban. Összeomlástól összeomlásig. Budapest, 2001, Korona.

 

Vekov 2004

Vekov Károly: A gróf emigrált, az író otthon maradt. Wass Albert igazsága.  Budapest, Szabad tér–Czegei Wass Foundation, 2004.

http://franka-egom.ofm.hu/wass_albert_evfordulo/tanulmanyok/vekov_karoly.htm

 

Vincze kronológia

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989

http://vincze.adatbank.transindex.ro/

 

Levéltári és egyéb források

 • Kolozsvári Népbíróság iratai, 1946
 • USHMM Romanian Information Service (Arhiva Serviciului Román de Informare – ASRI), Dosar 40022, vol. 1.
 • MOL Küm Békeelőkészítő Osztály ir. XIX-J–1-a
 • MOL Külügyminisztérium TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j
 • MOL, K. 64–1940–27/a
 • HBML XXV.1. Népbírósági ir.
 • Küm TÜK Románia
 • A budapesti békeelőkészítő osztály összeállítása az Észak-Erdélyben 1944 őszén-1945 elején elkövetett magyarellenes atrocitásokról. Budapest, 1946 tavasza. Külügyminisztérium TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó. www.corvinuslibrary.com/hungary/28erdely.doc
 • http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=66&k=5

 

Román szakirodalom:

Andreea Andreescu–Lucian Nastasă–Andrea Varga (szerk.): Minorităţi etno-culturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România. 1945–1955. Kolozsvár, 2002.

 

Nicolae Balint: Masacrele de la Sărmaşu şi Luduş. In Ziarul de Mureș, 2005. február 28.

 

Nicolae Balint: Crima colectiva cu autori cunoscuti, Gazeta de Maramureş, 11 Februarie , 2008. http://www.gazetademaramures.ro/crima-colectiva-cu-autori-cunoscuti-7076

 

Vasile T. Ciubăncan – Maria I. Ganea – Ion V. Ránca: Drumul holocaustului. Calvarul evreilor din Nord-Vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei. 5. IX. 1940 – 25. X. 1944. Cluj-Napoca, Ed. Ciubăncan, 1995.

 

Gheorghe Coman, Pe urmele eroilor de la Moisei, Editura Limes, Cluj, 2000.

 

Daniel Man: Masacrele din Transilvania de Nord - 69 de ani de la prima jertfă de sânge a bihorenilor. In Crișana, 2009. 09.14.

 

Marțian Niciu; Mihai Racovițan; Ioan Țepelea; Vasile Lechințean; Vasile Ciubăncan; Liviu Țîrău. Istoria României. Transilvania, Volumul II-Capitolul VII. Transilvania în cel de-al II-lea Război Mondial. Cluj-Napoca, Edit. 'George Barițiu', 1997, pp.1395-1642.

 

Petre Ţurlea: Ip şi Trăznea. Atrocităţi maghiare şi acţiune diplomatică românească.

Studii şi documente. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.

 

Gheorghe I. Bodea – Vasile T. Suciu – Ilie I Puşcaş: Administraţia militară horthystă în nord-vestul României. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988.

 

Mihai Fătu: Biserica românească din nord-vestul ţării sub ocupaţia horthystă. 1940–1944. Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1985.

 

Mihai Fătu – Mircea Muşat, eds.,Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, septembrie 1940 – octombrie 1944. Bucuresti, Editura Politică, 1985.

 

Radu Theodoru, Urmaşii lui Atilla. Bucureşti, Editura Miracol, 1999.

 

Ioan Corneanu – Vasile Moiş: Intoleranţă şi crimă. Golgota sătmăreană (1940–1944). Satu Mare, Editura Solstiţiu, 2003.

 

Cornel Grad – Constantin I. Stan – Doru E. Gorun: Evacuarea teritoriilor cedate în vara anului 1940. In Acta Musei Porolisensis, 1995. ?

 

Alesandru Duţu: Calvarul românilor din Ardealul răpit. Dosarele Istoriei, 1999. 11. sz.

 

Gabriel Ţepelea: Lupta refugiaţilor din Transilvania de Nord împotriva Diktatului de la Viena. In Acta Musei Napocensis, 1995. 2. sz. ?

 

Grad, Cornel: Patru ani de eforturi pentru eliminarea şi anularea consecinţelor

Diktatului de la Viena (1940–1944). In Acta Musei Porolisensis, 1996. ?

 

Ioan Scurtu, Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, Istoria Românilor între anii 1918–1940.

 

Antonie Plămădeală: Biserica şi dictatul de la Viena. In Acta Musei Napocensis, 1966.

 

Ioan Silviu Nistor: Transilvania de nord de la administrarea militară ungară, la administrarea militară rusă. In Maramureş, vatră de istorie milenară. 1996.

 

Egyéb források:

 

 

 

Erdély, 1944 ősze: magyar atrocitások románok és zsidók ellen

 

Balogh 1978

Balogh Edgár: Szolgálatban. Emlékirat, 1935–1944. Bukarest, Kriterion, 1978. p. 166.

 

Balogh 2004

Balogh Júlia: Ha ismerik a tényeket, másképp döntenek? In Hitel, 17. évf. 11. sz. 2004.

http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0412/nemzet.html

 

Bár-On–Herskovits 1971

Micháél Bár-On–Benjámin Herskovits, szerk.: Szamosújvár, Iklód és környéke mártírjainak emlékére. Szamosújvár, Iklód és Környékéröl elszármazottak egyesülete, Tel-Aviv, 1971.

 

Bárdi-Wéber 1998

Bárdi Nándor – Wéber Péter: Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu nézőpontjai. In Limes, 34. sz. 1998., 243-256. o.

 

Benkő 2002

Benkő Levente: Magyar nemzetiségpolitika Észak–Erdélyben 1940–44. Pro Minoritate, 2002. ősz, 7–41. o.

 

Benkő 2011

Benkő Levente: Szárazajta. Második, bővített kiadás, Barót, Tortoma, 2011.

 

Bethlen 1989

Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Budapest, Zrínyi, 1989.

 

Bucur, Maria, Treznea. Trauma, nationalism and the memory of World War II in Romania, Rethinking History, Volume 6, Number 1, April 1, 2002

 

Carp 1945

Matatias Carp, Sărmaş: Una din cele mai oribile crime fasciste. Bucuresti, Socec, 1945

 

Csatáry 1968

Csatáry Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Budapest, Akadémiai, 1968.

 

Erdélyi 2004

Erdélyi Lajos: Sármás, Arad, 1944 szeptember. In Múlt és Jövő, 2004. 4. sz. 34-41. o.

 

Fehér könyv

Gál Mária-Gajdos Balogh Attila-Imreh Ferenc, szerk.: Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. Kolozsvár, n.p., 1998.

http://www.hungarianhistory.com/lib/feher/feher.pdf

 

Ferences 1994

Ferenczes István: Székely apokalipszis. Csíkszereda, Kájoni, 1994.

 

Illésfalvi 2004

Illésfalvi Péter: „Édes Erdély itt vagyunk...” Az erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról. Pro Minoritate, 2004. tavasz, 58–77.

 

Illésfalvi 2005

Illésfalvi Péter: A román–magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940–1944 között. In Háború, hadsereg, összeomlás Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György, Zrínyi, Budapest, 2005. 93–103.

 

Illésfalvi-Szabó-Számvéber 2010

Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert Erdély a hadak útján, 1940-1944. 3. kiadás. [Nagykovácsi], Puedlo, [2010].

 

Illyés 1976

Illyés Elemér: Erdély változása. München, 1976.OGYK 539.449

 

Hámori 2006

Hámori Péter: Határváltás és emlékezet szatmári és máramarosi interjúk alapján, Észak Erdély 1940–1944-ben. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor – Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 209–218. o.

 

Kosztin: Chronicle of Cruelties

Kosztin, Árpád: Chronicle of Cruelties: Romanian Mistreatment of the Hungarian Minority in Transylvania.

 

Kosztin 1998

Kosztin, Árpád: Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. Budapest, Bíró Family, 1998.

 

Kovács 1947

Kovács György: Békülő Erdély. Bukarest, Valóság, 1947.

 

L. Balogh 1999

L. Balogh Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939–1944 között. In Regio, 1999/3–4. 243–265.

 

L. Balogh 1996

L. Balogh Béni: A román–magyar viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. In Limes, 1996/3. 79–92.

 

L. Balogh 2006

L. Balogh Béni: Az idegháború kezdete. Magyar-román tárgyalások 1940 őszén. In Bárdi Nándor-Szarka László, szerk.: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 101-120. o.

 

Lipcsey

Lipcsey Ildikó: Románia és Erdély a XX: században.

 

Muhi-Váradi 2006

Muhi Csilla-Váradi Lajos, szerk.: „A múltat be kell vallani…”: Szatmár egyházmegye papjainak visszaemlékezései a második világháború helyi eseményeire és más háborús dokumentumok. Szatmárnémeti, 2006.

 

Nagy 1974

Nagy István: Szemben az árral. Önéletrajzi regény, 1935–1944. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974.

 

Nagy-Vince 2006

Nagy Mihály Zoltán–Vincze Gábor: Autonomisták és centristák. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület-Pro Print, 2006.

 

Ravasz 2002

Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér 1944. Budapest, Petit Real, 2002.

 

Réti György: Az erdélyi atrocitásokról a második bécsi döntés után. Mozgó Világ, 1991. 2. sz. 35-40. o.

 

Romsics 2012

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Budapest, Osiris, 2012.

 

Sárándi 2006

Sárándi Tamás: Észak-Erdély 1940–1944 közötti története a román történetírásban. In Limes, 2006/2. 131-137.

 

Sebestyén-Szabó 2008

Sebestyén Elemér–Szabó Péter: Észak Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt (1940 szeptember–november). In Századok, 2008/6. 1383–1420. o.

 

Simon 1995

Simon Zsuzsa: Erdély köz– és szakigazgatása a második bécsi döntés után. In Regio, 1995/4. sz. 60–82. o.

 

Szilágyi 2011

Szilágyi Aladár: Csodavárástól csodateremtésig. Nagyvárad, Riport, 2011.

 

Tilkovszky 1967

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon, 1938-1941. Budapest, Akadémiai, 1967.

 

Udvardy kronológia

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006. http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

 

Ungváry 2004

Ungváry Krisztián: Félrevarrt szálak. In: Beszélő, 2004. október (IX. évf. 10. sz.) 56-59. o.

 

Ungváry 2005

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, Osiris, 2005.

 

Vekov 2004

Vekov Károly: A gróf emigrált, az író otthon maradt. Wass Albert igazsága.  Budapest, Szabad tér–Czegei Wass Foundation, 2004.

http://franka-egom.ofm.hu/wass_albert_evfordulo/tanulmanyok/vekov_karoly.htm

 

Vincze kronológia

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989

http://vincze.adatbank.transindex.ro/

 

Levéltári és egyéb források

 • Kolozsvári Népbíróság iratai, 1946
 • USHMM Romanian Information Service (Arhiva Serviciului Román de Informare – ASRI), Dosar 40022, vol. 1.
 • MOL Küm Békeelőkészítő Osztály ir. XIX-J–1-a
 • MOL Külügyminisztérium TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j
 • MOL, K. 64–1940–27/a
 • HBML XXV.1. Népbírósági ir.
 • Küm TÜK Románia
 • A budapesti békeelőkészítő osztály összeállítása az Észak-Erdélyben 1944 őszén-1945 elején elkövetett magyarellenes atrocitásokról. Budapest, 1946 tavasza. Külügyminisztérium TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó. www.corvinuslibrary.com/hungary/28erdely.doc
 • http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=66&k=5

 

Román szakirodalom:

Andreea Andreescu–Lucian Nastasă–Andrea Varga (szerk.): Minorităţi etno-culturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România. 1945–1955. Kolozsvár, 2002.

 

Nicolae Balint: Masacrele de la Sărmaşu şi Luduş. In Ziarul de Mureș, 2005. február 28.

 

Nicolae Balint: Crima colectiva cu autori cunoscuti, Gazeta de Maramureş, 11 Februarie , 2008. http://www.gazetademaramures.ro/crima-colectiva-cu-autori-cunoscuti-7076

 

Vasile T. Ciubăncan – Maria I. Ganea – Ion V. Ránca: Drumul holocaustului. Calvarul evreilor din Nord-Vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei. 5. IX. 1940 – 25. X. 1944. Cluj-Napoca, Ed. Ciubăncan, 1995.

 

Gheorghe Coman, Pe urmele eroilor de la Moisei, Editura Limes, Cluj, 2000.

 

Daniel Man: Masacrele din Transilvania de Nord - 69 de ani de la prima jertfă de sânge a bihorenilor. In Crișana, 2009. 09.14.

 

Marțian Niciu; Mihai Racovițan; Ioan Țepelea; Vasile Lechințean; Vasile Ciubăncan; Liviu

Țîrău. Istoria României. Transilvania, Volumul II-Capitolul VII. Transilvania în cel de-al II-lea Război Mondial. Cluj-Napoca, Edit. 'George Barițiu', 1997, pp.1395-1642.

 

Petre Ţurlea: Ip şi Trăznea. Atrocităţi maghiare şi acţiune diplomatică românească.

Studii şi documente. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.

 

Gheorghe I. Bodea – Vasile T. Suciu – Ilie I Puşcaş: Administraţia militară horthystă în nord-vestul României. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988.

 

Mihai Fătu: Biserica românească din nord-vestul ţării sub ocupaţia horthystă. 1940–1944. Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1985.

 

Mihai Fătu – Mircea Muşat, eds.,Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, septembrie 1940 – octombrie 1944. Bucuresti, Editura Politică, 1985.

 

Radu Theodoru, Urmaşii lui Atilla. Bucureşti, Editura Miracol, 1999.

 

Ioan Corneanu – Vasile Moiş: Intoleranţă şi crimă. Golgota sătmăreană (1940–1944). Satu Mare, Editura Solstiţiu, 2003.

 

Cornel Grad – Constantin I. Stan – Doru E. Gorun: Evacuarea teritoriilor cedate în vara anului 1940. In Acta Musei Porolisensis, 1995. ?

 

Alesandru Duţu: Calvarul românilor din Ardealul răpit. Dosarele Istoriei, 1999. 11. sz.

 

Gabriel Ţepelea: Lupta refugiaţilor din Transilvania de Nord împotriva Diktatului de la Viena. In Acta Musei Napocensis, 1995. 2. sz. ?

 

Grad, Cornel: Patru ani de eforturi pentru eliminarea şi anularea consecinţelor

Diktatului de la Viena (1940–1944). In Acta Musei Porolisensis, 1996. ?

 

Ioan Scurtu, Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, Istoria Românilor între anii 1918–1940.

 

Antonie Plămădeală: Biserica şi dictatul de la Viena. In Acta Musei Napocensis, 1966.

 

Ioan Silviu Nistor: Transilvania de nord de la administrarea militară ungară, la administrarea militară rusă. In Maramureş, vatră de istorie milenară. 1996.

 

Egyéb források:

 

 

 

Erdély, 1944 ősze: román atrocitások a magyarok ellen

 

Balogh 1978

Balogh Edgár: Szolgálatban. Emlékirat, 1935–1944. Bukarest, Kriterion, 1978. p. 166.

 

Balogh 2004

Balogh Júlia: Ha ismerik a tényeket, másképp döntenek? In Hitel, 17. évf. 11. sz. 2004.

http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0412/nemzet.html

 

Bár-On–Herskovits 1971

Micháél Bár-On–Benjámin Herskovits, szerk.: Szamosújvár, Iklód és környéke mártírjainak emlékére. Szamosújvár, Iklód és Környékéröl elszármazottak egyesülete, Tel-Aviv, 1971.

 

Bárdi-Wéber 1998

Bárdi Nándor – Wéber Péter: Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu nézőpontjai. In Limes, 34. sz. 1998., 243-256. o.

 

Benkő 2002

Benkő Levente: Magyar nemzetiségpolitika Észak–Erdélyben 1940–44. Pro Minoritate, 2002. ősz, 7–41. o.

 

Benkő 2011

Benkő Levente: Szárazajta. Második, bővített kiadás, Barót, Tortoma, 2011.

 

Bethlen 1989

Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Budapest, Zrínyi, 1989.

 

Bucur, Maria, Treznea. Trauma, nationalism and the memory of World War II in Romania, Rethinking History, Volume 6, Number 1, April 1, 2002

 

Carp 1945

Matatias Carp, Sărmaş: Una din cele mai oribile crime fasciste. Bucuresti, Socec, 1945

 

Csatáry 1968

Csatáry Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Budapest, Akadémiai, 1968.

 

Erdélyi 2004

Erdélyi Lajos: Sármás, Arad, 1944 szeptember. In Múlt és Jövő, 2004. 4. sz. 34-41. o.

 

Fehér könyv

Gál Mária-Gajdos Balogh Attila-Imreh Ferenc, szerk.: Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. Kolozsvár, n.p., 1998.

http://www.hungarianhistory.com/lib/feher/feher.pdf

 

Ferences 1994

Ferenczes István: Székely apokalipszis. Csíkszereda, Kájoni, 1994.

 

Illésfalvi 2004

Illésfalvi Péter: „Édes Erdély itt vagyunk...” Az erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról. Pro Minoritate, 2004. tavasz, 58–77.

 

Illésfalvi 2005

Illésfalvi Péter: A román–magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940–1944 között. In Háború, hadsereg, összeomlás Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György, Zrínyi, Budapest, 2005. 93–103.

 

Illésfalvi-Szabó-Számvéber 2010

Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert Erdély a hadak útján, 1940-1944. 3. kiadás. [Nagykovácsi], Puedlo, [2010].

 

Illyés Elemér: Erdély változása. München, 1976.OGYK 539.449

 

Hámori Péter: Határváltás és emlékezet szatmári és máramarosi interjúk alapján, Észak Erdély 1940–1944-ben. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor – Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 209–218. o.

 

Kosztin: Chronicle of Cruelties

Kosztin, Árpád: Chronicle of Cruelties: Romanian Mistreatment of the Hungarian Minority in Transylvania.

 

Kosztin 1998

Kosztin, Árpád: Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. Budapest, Bíró Family, 1998.

 

Kovács 1947

Kovács György: Békülő Erdély. Bukarest, Valóság, 1947.

 

L. Balogh 1999

L. Balogh Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939–1944 között. In Regio, 1999/3–4. 243–265.

 

L. Balogh 1996

L. Balogh Béni: A román–magyar viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. In Limes, 1996/3. 79–92.

 

L. Balogh 2006

L. Balogh Béni: Az idegháború kezdete. Magyar-román tárgyalások 1940 őszén. In Bárdi Nándor-Szarka László, szerk.: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 101-120. o.

 

Lipcsey

Lipcsey Ildikó: Románia és Erdély a XX: században.

 

Muhi-Váradi 2006

Muhi Csilla-Váradi Lajos, szerk.: „A múltat be kell vallani…”: Szatmár egyházmegye papjainak visszaemlékezései a második világháború helyi eseményeire és más háborús dokumentumok. Szatmárnémeti, 2006.

 

Nagy 1974

Nagy István: Szemben az árral. Önéletrajzi regény, 1935–1944. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974.

 

Nagy-Vince 2006

Nagy Mihály Zoltán–Vincze Gábor: Autonomisták és centristák. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület-Pro Print, 2006.

 

Ravasz 2002

Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér 1944. Budapest, Petit Real, 2002.

 

Réti György: Az erdélyi atrocitásokról a második bécsi döntés után. Mozgó Világ, 1991. 2. sz. 35-40. o.

 

Romsics 2012

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Budapest, Osiris, 2012.

 

Sárándi 2006

Sárándi Tamás: Észak-Erdély 1940–1944 közötti története a román történetírásban. In Limes, 2006/2. 131-137.

 

Sebestyén-Szabó 2008

Sebestyén Elemér–Szabó Péter: Észak Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt (1940 szeptember–november). In Századok, 2008/6. 1383–1420. o.

 

Simon 1995

Simon Zsuzsa: Erdély köz– és szakigazgatása a második bécsi döntés után. In Regio, 1995/4. sz. 60–82. o.

 

Szilágyi 2011

Szilágyi Aladár: Csodavárástól csodateremtésig. Nagyvárad, Riport, 2011.

 

Tilkovszky 1967

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon, 1938-1941. Budapest, Akadémiai, 1967.

 

Udvardy kronológia

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006. http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

 

Ungváry 2004

Ungváry Krisztián: Félrevarrt szálak. In: Beszélő, 2004. október (IX. évf. 10. sz.) 56-59. o.

 

Ungváry 2005

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, Osiris, 2005.

 

Vekov 2004

Vekov Károly: A gróf emigrált, az író otthon maradt. Wass Albert igazsága.  Budapest, Szabad tér–Czegei Wass Foundation, 2004.

http://franka-egom.ofm.hu/wass_albert_evfordulo/tanulmanyok/vekov_karoly.htm

 

Vincze kronológia

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989

http://vincze.adatbank.transindex.ro/

 

Levéltári és egyéb források

 • Kolozsvári Népbíróság iratai, 1946
 • USHMM Romanian Information Service (Arhiva Serviciului Román de Informare – ASRI), Dosar 40022, vol. 1.
 • MOL Küm Békeelőkészítő Osztály ir. XIX-J–1-a
 • MOL Külügyminisztérium TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j
 • MOL, K. 64–1940–27/a
 • HBML XXV.1. Népbírósági ir.
 • Küm TÜK Románia
 • A budapesti békeelőkészítő osztály összeállítása az Észak-Erdélyben 1944 őszén-1945 elején elkövetett magyarellenes atrocitásokról. Budapest, 1946 tavasza. Külügyminisztérium TÜK-iratok, Románia, XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/b csomó. www.corvinuslibrary.com/hungary/28erdely.doc
 • http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=66&k=5

 

Román szakirodalom:

Andreea Andreescu–Lucian Nastasă–Andrea Varga (szerk.): Minorităţi etno-culturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România. 1945–1955. Kolozsvár, 2002.

 

Nicolae Balint: Masacrele de la Sărmaşu şi Luduş. In Ziarul de Mureș, 2005. február 28.

 

Nicolae Balint: Crima colectiva cu autori cunoscuti, Gazeta de Maramureş, 11 Februarie , 2008. http://www.gazetademaramures.ro/crima-colectiva-cu-autori-cunoscuti-7076

 

Vasile T. Ciubăncan – Maria I. Ganea – Ion V. Ránca: Drumul holocaustului. Calvarul evreilor din Nord-Vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei. 5. IX. 1940 – 25. X. 1944. Cluj-Napoca, Ed. Ciubăncan, 1995.

 

Gheorghe Coman, Pe urmele eroilor de la Moisei, Editura Limes, Cluj, 2000.

 

Daniel Man: Masacrele din Transilvania de Nord - 69 de ani de la prima jertfă de sânge a bihorenilor. In Crișana, 2009. 09.14.

 

Marțian Niciu; Mihai Racovițan; Ioan Țepelea; Vasile Lechințean; Vasile Ciubăncan; Liviu Țîrău. Istoria României. Transilvania, Volumul II-Capitolul VII. Transilvania în cel de-al II-lea Război Mondial. Cluj-Napoca, Edit. 'George Barițiu', 1997, pp.1395-1642.

 

Petre Ţurlea: Ip şi Trăznea. Atrocităţi maghiare şi acţiune diplomatică românească.

Studii şi documente. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.

 

Gheorghe I. Bodea – Vasile T. Suciu – Ilie I Puşcaş: Administraţia militară horthystă în nord-vestul României. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988.

 

Mihai Fătu: Biserica românească din nord-vestul ţării sub ocupaţia horthystă. 1940–1944. Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1985.

 

Mihai Fătu – Mircea Muşat, eds.,Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, septembrie 1940 – octombrie 1944. Bucuresti, Editura Politică, 1985.

 

Radu Theodoru, Urmaşii lui Atilla. Bucureşti, Editura Miracol, 1999.

 

Ioan Corneanu – Vasile Moiş: Intoleranţă şi crimă. Golgota sătmăreană (1940–1944). Satu Mare, Editura Solstiţiu, 2003.

 

Cornel Grad – Constantin I. Stan – Doru E. Gorun: Evacuarea teritoriilor cedate în vara anului 1940. In Acta Musei Porolisensis, 1995. ?

 

Alesandru Duţu: Calvarul românilor din Ardealul răpit. Dosarele Istoriei, 1999. 11. sz.

 

Gabriel Ţepelea: Lupta refugiaţilor din Transilvania de Nord împotriva Diktatului de la Viena. In Acta Musei Napocensis, 1995. 2. sz. ?

 

Grad, Cornel: Patru ani de eforturi pentru eliminarea şi anularea consecinţelor

Diktatului de la Viena (1940–1944). In Acta Musei Porolisensis, 1996. ?

 

Ioan Scurtu, Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, Istoria Românilor între anii 1918–1940.

 

Antonie Plămădeală: Biserica şi dictatul de la Viena. In Acta Musei Napocensis, 1966.

 

Ioan Silviu Nistor: Transilvania de nord de la administrarea militară ungară, la administrarea militară rusă. In Maramureş, vatră de istorie milenară. 1996.

 

Egyéb források:

 

 

 

1941 – A zsidók deportálása Kárpátaljáról

 

A. Sajti 1987

A. Sajti Enikő: Délvidék 1941–1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Budapest, 1987, Kossuth.

 

Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940-1944. Budapest, 2011, Jaffa.

 

Braham 1997

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi.

 

Egry 2010

Egry Gábor: Tükörpolitika. Magyarok, románok és nemzetiségpolitika Észak-Erdélyben, 1940-1944. Limes 2010/2. 97-111. o.

 

Frojimovics-Schweitzer 1994

Frojimovics Kinga – Schweitzer József: Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944 április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. Budapest, 1994, MTA Judaisztikai Kutatócsport – Magyar Zsidó Levéltár – Országos Rabbiképző Intézet. 

 

Frojimovics 2007a

Frojimovics 2007
Frojimovics Kinga: I Have Been a Stranger in a Strange Land: The Hungarian State and the Jewish Refugees in Hungary, 1933-1945. Jerusalem, 2007, Yad Vashem.

 

Frojimovics 2007b

Frojimovics 2007b: Máramaros vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 636-727. o.

 

Frojimovics-Horváth-Jelinek 2007

Frojimovics Kinga-Horváth Rita-Jelinek Yeshayahu: Ung vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 1187-1248 o.

 

Gellért 2012

Gellért Ádám – Gellért János: Az 1941. évi kőrösmezői deportálások. A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere.

http://www.hdke.hu/kutatas/korosmezo-1941/tanulmanyok

 

Gross-Cohen 1983

S.Y. Gross and Y. Yosef Cohen (ed.): The Marmaros Book: in memory of 160 Jewish Communities. http://www.jewishgen.org/yizkor/maramures/maramures.html

 

Jelinek-Lőwy 2007

Jelinek Yeshayahu – Lőwy Dániel: Bereg vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 243-282 o.

 

Juhász et al. 1968

Juhász Gyula – Pamlény  Ervin – Ránki  György – Tilkovszky Loránt (szerk.): A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Budapest, 1968, Kossuth.

 

Karsai 2011

Karsai László: „Nemzetgyalázók, valutacsempészek, fajgyalázók”. Zsidók a Fővárosi m. kir. Büntetőtörvényszék előtt, 1942-1943. 

http://korosmezokam.atw.hu/files/KARSAI_Nemzetgyalazok_valutacsempeszek_nelkul_mt.pdf

 

Kepecs 2003

Kepecs József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként (1840-1941). Budapest, 1993, Központi Statisztikai Hivatal. 

 

Katzburg 2002

Nathaniel Katzburg: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943. Budapest, 2002, Bábel.

­

Kovács T. 2007

Kovács Tamás: Komárom vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 617-634. o.

 

L. Balogh-Olti 2006

L. Balogh Béni – Olti Ágoston: A román-magyar lakosságcsere kérdése 1940-1947 között. Kisebbségkutatás 2006/4. 597-620. o. 

 

Majsai 1986

Majsai Tamás: A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben. Ráday Gyűjtemény évkönyve. 1984-1985. 59-86., 195-237. o.

 

Ormos 2000

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. 1–2. köt. Budapest, 2000, Polgart.

 

Pohl 1998

Dieter Pohl: Hans Krueger and the Murder of the Jews in the Stanislawow Region (Galicia) Yad Vashem Studies. Vol. 28., 1998. 239-265. o. 

http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%202292.pdf

 

Ránki 1983

Ránki György (szerk.): Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939-1944. Budapest, 1983, Magvető 165-165. o.

 

Sárándi 2012

Sárándi Tamás: Kisebbségpolitika a közigazgatási gyakorlatban a katonai közigazgatás idején Észak-Erdélyben. Limes 2012/2. 75-95. o. 

 

Stark 2001

Stark Tamás: Migrációs folyamatok a második világháború alatt. Kisebbségkutatás 2001/4.

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00012/4.htm

 

Stern 2004

Stern Samu, Emlékirataim. Versenyfutás az idővel! A „zsidótanács” működése a német megszállás és a nyilas uralom idején. Budapest, 2004, Bábel.

 

Szinai - Szűcs 1962
Szinai Miklós – Szűcs László (szerk.): Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 1962, Kossuth.

 

Tibori Szabó 2004

Tibori Szabó Zoltán: Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig. In Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról 3. Budapest,  2004, Balassi. 103- 142. o.

 

Tilkovszky 1967

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938-1941. Budapest, 1967, Akadémiai.

 

Ungváry 2005      

Ungváry Krisztián: Kitelepítés, lakosságcsere és a holokauszt egyes összefüggései. In Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Budapest, 2005, Balassi. 84-99. o.

 

Untold Stories

The Untold Stories: The Murder Sites of the Jews in the Occupied Territories of the Former USSR:

http://www1.yadvashem.org/untoldstories/database/murderSite.asp?site_id=288

 

 

 

A délvidéki bevonulás: magyar atrocitások a szerb és zsidó lakosság ellen 1941

 

 

Ádám István-Csorba Béla-Matuska Márton-Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin, VMDP Történelmi Bizottsága, 2001. http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=420

 

Dimitrije Boarov, Politička istorija Vojvodine, Novi Sad, 2001.

 

Buzási János: Az újvidéki „razzia”. Budapest, Kossuth, 1963.

 

Milan Cobanski - Zvonimir Golubović – Zivan Kumanov: Novi Sad u ratu i revoluciji 1941-45. Novi Sad, Institut za Izuc vanje Istorije Voivodine, 1976.

 

Csicsery-Rónay István: Szombathelyi Ferenc. Budapest, Occidental Press-Századvég Kiadó, 2002.

 

Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum-Line Design, 2007.

 

Dombrády Lóránt – Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919–1945. Budapest, 1987.

 

Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Budapest, 1992.

 

Galánta Gergely: Adalékok a délvidéki háborús bűnösök Jugoszláviába irányuló kiadatási eljárásaihoz. In: Limes, 2009/3. sz. 177–202.

 

Zvonimir Golubović, Racija u Južnoj Bačkoj 1942. godine, Novi Sad, 1992.

 

Zvonimir Golubović, Racija 1942, Enciklopedija Novog Sada, knjiga 23, Novi Sad, 2004.

 

Zvonimir Golubović-Zivan Kumanov: Novi Sad u ratu i revoluciji, II. Újvidék 1981.

 

Gulyás László: Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? In: Rubicon, 2009/5, 39.

 

Petar Kačavenda: Nemci u Jugoslaviji 1918-1945. Beograd, 1991.; Zarko S. Jovanović: Nova vlast u Srbiji. 1941-1945. Beograd, 1993.

 

Kasaš, Aleksandar: Madjari u Vojvodini 1941-1946. Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za istoriju, 1996.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=433

 

Klamár Balázs: Impériumváltások Magyarkanizsán (Ókanizsán) 1918-1944. In: Bácsország, 2005. 2. sz., 4-17. o.

 

Zdenko Levntal, szerk.: Zločini fašističih okupatora i njihovih pomagaća protiv Jevreja u Jugolsaviji. Beograd, Izdanje Saveza Jevrejskij Opstina Jugoslavije, 1952.

 

Slobodan Maričić: Susedi, dzelati, zrtve. Folksdojöeri u Jugoslaviji. Beograd, 1995.

 

Matuska Márton: A megtorlás napjai. Ahogy az emlékezet megőrizte. Forum, Novi Sad 1991.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=419

 

Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája. Újvidék-Zenta, Forum Könyvkiadó-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008.

 

Rado Mirko-Joszifo Major: Istorija Novosadkih Jevreja. Tel-Aviv, 1972.

 

Nagy Tibor: Topolyai hideg napok. 160-164.

 

Pál Tibor: Az igazság útján. Az 1941-től 1948-ig tartó időszakban történt események valósághű feltárására alakult tartományi tényfeltáró bizottság munkájáról In: Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 89-96. o.

 

Pejin, Jovan: Srbi i Mađari: velikomađarski san genocid i "genocid". Kikinda, Komuna, 1996.

 

Pejin, Jovan, Velikomađarski kapric. Zrenjanin, 2007.

 

Pejin Attila: A zentai zsidóság története. Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2003.

 

Petrović, Rastisalv V.: Zareva protiv Srba, Beograd, 1990.

 

Pintér József: Véres tobzódás Szenttamáson. In Csorba-Matuska-Ribár 2004, 95-106. o.

 

Pokrajinska Komisija za Utvrdjivanje Zlocina Okupatora i Njihovih Pomagaca u Vojvodini, szerk.: Saopštenja zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. 1941–1944.  Novi Sad, 1946. Vols 2.

 

Peter Rokai - Zoltan Đere - Tibor Pal - Aleksandar Kasaš, Istorija Mađara, Beograd, 2002

 

Romano, Jasa: Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Zrtve Genocida I Ucesnici Narodnosloodilckog Rata, Belgrade: Federation of Jewish Communities of Yugoslavia, 1980.

http://www.jasenovac.org/images/jews_of_yugoslavia_1941_1945.pdf

 

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Budapest, Osiris, 2012.

 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Bp., Osiris Kiadó, 1999)

 

A. Sajti Enikő: Katonai közigazgatás és nemzetiségpolitika a Délvidéken. Budapest,1982.

 

A. Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségi politika a Bácskában, 1941. Budapest,1984.

 

A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944. Budapest, Kossuth, 1987.

 

A.Sajti Enikő: Megtorlás vagy konszolidáció? Délvidék 1941-1944. In: The Holocaust in Hungary: fifty years later. [ed. by Randolph L. Braham a. Attila Pók.] New York, Rosenthal Inst. for Holocaust Studies, 1997. 379-388.

 

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947, Napvilág Kiadó, 2004.

 

A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok.Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk., 2010.

 

A Sajti Enikő-Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942 januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. sz.

 

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., 2005

 

Urbán János: Parázsföld. Újvidék, 1988

 

Aleksandar Veljić, Racija - Zaboravljen genocid, Beograd, 2007.

 

Aleksandar Veljić, Istina o Novosadskoj raciji, Sremska Kamenica, 2010.

 

Aleksandar Veljić, Mikloš Horti - Nekažnjeni zločinac, Beograd, 2009.

 

Végső István: Bács-Bodrog megye. In: Randolph L. Braham-Tibori Szabó Zoltán, szerk.: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1. kötet. Budapest, Park, 2007.

 

Aleksandar Veljić, Mikloš Horti - Nekažnjeni zločinac, Beograd, 2009. 18-20 o.

 

Vékás János :Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia.Zenta, 2011.

 

Zerjavic, Vladimir: Population Losses in Yugoslavia 1941-1945, Dom i Svijet, Zagreb, 1997.

 

Zločin okupatora u Vojvodini, Knjiga I. Bačka i Baranja. Predsedništvo Narodne Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, 1946.

 

Internetes publikációk, emlékoldalak

Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata

http://www.magyarszerbmult.hu/

 

 

 

A délvidéki razzia: magyar atrocitások a szerb és zsidó lakosság ellen 1942

 

Ádám István-Csorba Béla-Matuska Márton-Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin,VMDP Történelmi Bizottsága, 2001.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=420

 

Dimitrije Boarov, Politička istorija Vojvodine, Novi Sad, 2001.

 

Randolph L. Braham: A népirtás politikája. Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1997.

 

Buzási János: Az újvidéki „razzia”. Budapest, Kossuth, 1963.

 

Milan Cobanski - Zvonimir Golubović – Zivan Kumanov: Novi Sad u ratu i revoluciji 1941-45. Novi Sad, Institut za Izuc vanje Istorije Voivodine, 1976.

 

Csicsery-Rónay István: Szombathelyi Ferenc. Budapest, Occidental Press-Századvég Kiadó, 2002.

 

Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum-Line Design, 2007.

 

Dombrády Lóránt – Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919–1945. Budapest, 1987.

 

Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Budapest, 1992.

 

Galánta Gergely: Adalékok a délvidéki háborús bűnösök Jugoszláviába irányuló kiadatási eljárásaihoz. In: Limes, 2009/3. sz. 177–202.

 

Zvonimir Golubović, Racija u Južnoj Bačkoj 1942. godine, Novi Sad, 1992.

 

Zvonimir Golubović, Racija 1942, Enciklopedija Novog Sada, knjiga 23, Novi Sad, 2004.

 

Zvonimir Golubović-Zivan Kumanov: Novi Sad u ratu i revoluciji, II. Újvidék 1981.

 

Gulyás László: Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? In: Rubicon, 2009/5, 39.

 

Petar Kačavenda: Nemci u Jugoslaviji 1918-1945. Beograd, 1991.; Zarko S. Jovanović: Nova vlast u Srbiji. 1941-1945. Beograd, 1993.

 

Karsai Elek: A budai vártól a gyepüig 1941–1945. Budapest, Táncsics, 1965.

 

Kasaš, Aleksandar: Madjari u Vojvodini 1941-1946. Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za istoriju, 1996.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=433

 

Klamár Balázs: Impériumváltások Magyarkanizsán (Ókanizsán) 1918-1944. In: Bácsország, 2005. 2. sz., 4-17. o.

 

Zdenko Levntal, szerk.: Zločini fašističih okupatora i njihovih pomagaća protiv Jevreja u Jugolsaviji. Beograd, Izdanje Saveza Jevrejskij Opstina Jugoslavije, 1952.

 

Slobodan Maričić: Susedi, dzelati, zrtve. Folksdojöeri u Jugoslaviji. Beograd, 1995.

 

Matuska Márton: A megtorlás napjai. Ahogy az emlékezet megőrizte. Forum, Novi Sad 1991.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=419

 

Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája. Újvidék-Zenta, Forum Könyvkiadó-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008.

 

Molnár Tibor: A felbomlott Jugoszlávia utódállamainak viszonya Magyarországhoz. In: Markó György, szerk.: Háború, hadsereg, összeomlás. Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Budapest, Zrínyi, 2005. 105-114. o.

 

Rado Mirko-Joszifo Major: Istorija Novosadkih Jevreja. Tel-Aviv, 1972.

 

Nagy Tibor: Topolyai hideg napok. 160-164.

 

Pál Tibor: Az igazság útján. Az 1941-től 1948-ig tartó időszakban történt események valósághű feltárására alakult tartományi tényfeltáró bizottság munkájáról In: Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 89-96. o.

 

Pejin, Jovan: Srbi i Mađari: velikomađarski san genocid i "genocid". Kikinda, Komuna, 1996.

 

Pejin, Jovan, Velikomađarski kapric. Zrenjanin, 2007.

 

Pejin Attila: A zentai zsidóság története. Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2003.

 

Petrović, Rastisalv V.: Zareva protiv Srba, Beograd, 1990.

 

Pintér József: Véres tobzódás Szenttamáson. In Csorba-Matuska-Ribár 2004, 95-106. o.

 

Pokrajinska Komisija za Utvrdjivanje Zlocina Okupatora i Njihovih Pomagaca u Vojvodini, szerk.: Saopštenja zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. 1941–1944.  Novi Sad, 1946. Vols 2.

 

Peter Rokai - Zoltan Đere - Tibor Pal - Aleksandar Kasaš, Istorija Mađara, Beograd, 2002

 

Romano, Jasa: Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Zrtve Genocida I Ucesnici Narodnosloodilckog Rata, Belgrade: Federation of Jewish Communities of Yugoslavia, 1980.

http://www.jasenovac.org/images/jews_of_yugoslavia_1941_1945.pdf

 

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Budapest, Osiris, 2012.

 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Bp., Osiris Kiadó, 1999)

 

A. Sajti Enikő: Katonai közigazgatás és nemzetiségpolitika a Délvidéken. Budapest,1982.

 

A. Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségi politika a Bácskában, 1941. Budapest,1984.

 

A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944. Budapest, Kossuth, 1987.

 

A.Sajti Enikő: Megtorlás vagy konszolidáció? Délvidék 1941-1944. In: The Holocaust in Hungary: fifty years later. [ed. by Randolph L. Braham a. Attila Pók.] New York, Rosenthal Inst. for Holocaust Studies, 1997. 379-388.

 

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947, Napvilág Kiadó, 2004.

 

A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk., 2010.

 

A Sajti Enikő-Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942 januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. sz.

 

Szigethy György: Szemtanúja voltam Tito délvidéki vérengzéseinek. Cleveland, Katolikus Magyarok Vasárnapja Ny., 1956.

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/downloads.php?cat_id=2&download_id=85

 

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., 2005

 

Urbán János: Parázsföld. Újvidék, 1988

 

Aleksandar Veljić, Racija - Zaboravljen genocid, Beograd, 2007.

 

Aleksandar Veljić, Istina o Novosadskoj raciji, Sremska Kamenica, 2010.

 

Aleksandar Veljić, Mikloš Horti - Nekažnjeni zločinac, Beograd, 2009.

 

Végső István: Bács-Bodrog megye. In: Randolph L. Braham-Tibori Szabó Zoltán, szerk.: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1. kötet. Budapest, Park, 2007.

 

Aleksandar Veljić, Mikloš Horti - Nekažnjeni zločinac, Beograd, 2009. 18-20 o.

 

Vékás János :Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia.Zenta, 2011.

 

Zerjavic, Vladimir: Population Losses in Yugoslavia 1941-1945, Dom i Svijet, Zagreb, 1997.

 

Zločin okupatora u Vojvodini, Knjiga I. Bačka i Baranja. Predsedništvo Narodne Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, 1946.

 

Internetes publikációk, emlékoldalak

Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata

http://www.magyarszerbmult.hu/

 

 

A bosszú: a jugoszláv kommunista partizánok magyarellenes atrocitásai a Délvidéken 1944-1945

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9sek

 

Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. Budapest, BIP, 2002.

 

Ádám István-Csorba Béla-Matuska Márton-Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin, VMDP Történelmi Bizottsága, 2001.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=420

 

Baki Ferenc - Vébel Lajos: A Petőfi-brigád: visszaemlékezések. Novi Sad, Forum, 1968.

 

Bakos Pál: Zsablya, 2005. november 5.: megemlékezés. Palánka, a szerző kiadása, 2006.

 

Balla Ferenc-Balla István: Bezdán története. 3. köt. Tóthfalu, Logos, 2001.

 

Balla Ferenc-Balla István: Bezdánban történt. In: Makovecz Benjámin szerk.: Mit tudunk magunkról? Budapest, 1999-2000. 278-313.

 

Balla Ferenc-Balla István: Kik nyugszanak a bezdáni alsó-temető délnyugati részében lévő tömegsírban? In 99-112. o.

 

Bank Barbara – Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.): Délvidéki tragédiánk 1944-45. Szeged, Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány, 2011.

 

Balla Ferenc-Balla István: A bezdáni vérfürdő 1944. Honismeret, XXIX. évf. (2001) 3. sz. 76-92.

 

Baranyi István: Mohol rendezett tanácsú nagyközség - mezőváros. Zenta, 2008.

 

Berta Sándor: Pista és Jovó. In: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyv. 1. Bajmok, 2010. 167-169.

 

Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=429

 

Dimitrije Boarov, Politička istorija Vojvodine, Novi Sad, 2001.

 

Bod Tamás: "Visszaszerezték az emlékezés jogát". A. Sajti Enikő egyetemi tanár az 1944-es bácskai vérengzésről. In Magyar Narancs, XVI. évf. 51-52. sz., 2004. december 16.

 

Bogner István – Sinkovics Ferenc, szerk.: Mementó. Szabadka, Az 1944-ben kivégzettek Szabadka város történelmi Emlékbizottsága, 2003.

 

Burány Nándor: Összeroppanás. Újvidék, Fórum, 1968.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=426

 

Buzási János: Az újvidéki „razzia”. Budapest, Kossuth, 1963.

 

Cirkl Zsuzsa–Fuderer László: Bácskai golgota – a vallásüldözés áldozatai. Tóthfalu, Logos GrafikaiMűhely, 1998.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=435

 

Milan Cobanski - Zvonimir Golubović – Zivan Kumanov: Novi Sad u ratu i revoluciji 1941-45. Novi Sad, Institut za Izuc vanje Istorije Voivodine, 1976.

 

Courtois, Stéphane: A kommunizmus fekete könyve. Budapest, Nagyvilág, 2001.

 

Cvetković, Srdan: Između srpa i čekića - represija u Srbiji od 1944 do 1953. Beograd, 2006.

 

Srdan Cvetković: Uloga OZN-e u likvidaeiji "narodnih neprijatelja" 1944-1945. šta kriju arhivi OZN-e o revolucionarnom teroru 1944/1945. Arhiv, casopis Arhiva Srbije i Crne Gore, 2006. 1-2. 127-136. o.

 

Cseres Tibor: A bezdáni ember. Kortárs, 1973. 1. sz.

 

Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Budapest, Magvető, 1991.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=432

 

Csorba Béla, szerk.: Források a Délvidék történetéhez. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1997-1999.

 

Csorba Béla, szerk.: S nem törődtök vele, a holnap mit őröl – Források a Délvidék történetéhez III. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1999.

 

Csorba Béla: Puskalövés nélkül, Temerin 2009.

 

Csorba Béla: Szétszórt csontjaink. Temerin, 2011.

 

Csorba Béla, Matuska Márton, Ribár Béla, szerk.: Rémuralom a Délvidéken. Tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenes atrocitásokról. Újvidék, Atlantis, 2004.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=450

 

Demokratska Federativna Jugoslavija, szerk.: Saopštenja Br. 7-33 o zločinima okupatora I njihovih pomagaća. Beograd, Državna Štamparija, 1945. 242-301. o.

 

Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Budapest, 1992.

 

Fiala Ferenc: Egy hajó elsüllyed a Dunán. Mikes Kelemen Kör, München, 1960.

 

Forró Lajos: Megszavazták a lincselést. In Csorba-Matuska-Ribár 2004, 129-150. o.

 

Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. Szeged, Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2007.

 

Forró Lajos: Megtorlás Martonoson a partizán iratok tükrében. In: Bácsország, 2010/2, 40-47.

 

Gulyás László: Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? In: Rubicon, 2009/5, 39.

 

Gubás Jenő: Veszendő végeken. Tóthfalu, Logos, 1997.

 

Gubás Jenő: Törökkanizsa 1944-es ártatlan áldozatai. In Aracs, XI. évf. 2011. 3. sz. 11-19. o.

http://keskenyut.hu/news/44/aracs_gubas.pdf

 

Nikolaus Hartmann et al., szerk.: Istina, na primeru Sekića/Die Wahrheit am Beispiel von Sekitsch/ Az igazság Szikics példáján. Novi Sad, Forum, 2007.

 

Homonnay Elemér: Attrocities, Committed, by Tito s Communist partisans in Occupied Southern Hungary. Cleveland, Council for Liberation of Southern Hungary, 1957

 

Hornyák Árpád: Találkozások–ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. Pécs, 2010

 

Horváth 2004

Horváth József: Egy bánáti magyar fali 1944 végén. Ürményháza a fordulat napjaiban. In Csorba-Matuska-Ribár 2004, 85-94. o.

 

Horváth M. Orbán: Eltévedt hősök téves csatatéren. Szeged, 2011.

 

Illés Sándor: Akikért nem szólt a harang. Budapest, Tevan, 1991. (regény)

 

Illés Sándor: Sirató. Budapest, Szépirodalmi, 1977. (regény)

 

Zoran Janjetović: Between Hitler and Tito. The Disappearanee of the Vojvodina Germans. Beograd, 2000.

 

Zoran D. Janjetović: Neslovenske nacionalne manjine krajem drugoga svetskog rata. In.: Hans Georg Fleek, Igor Graovae (red.): Dijalog povjesniöara - istoricara 3. Zagreb, 2001. 389-401.

http://www.cpi.hr/download/links/hr/6982.pdf

 

Janjetović, Zoran: A magyarok helyzete Vajdaságban a második világháború után. In Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 41-52. o.

 

Jovanović, Isa: U službi revolucije. Novi Sad, 1987.

 

Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia… Budapest, 1999.

 

Petar Kačavenda: Nemci u Jugoslaviji 1918-1945. Beograd, 1991.; Zarko S. Jovanović: Nova vlast u Srbiji. 1941-1945. Beograd, 1993.

 

Karapandžić, Borivoje: Jugoslovensko krvavo proleće 1945. Titovi Katini i Gulagi. Beograd Mladost, 1990.

 

Kasaš, Aleksandar: Madjari u Vojvodini 1941-1946. Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za istoriju, 1996.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=433

 

Ötvenezer magyar vértanú, tudósítás a jugoszláviai magyar Holocaustról, 1944-1992. [szerk. Kubinyi Ferenc]. Budapest, Argos, 1993.

 

Klamár Balázs: Impériumváltások Magyarkanizsán (Ókanizsán) 1918-1944. In: Bácsország, 2005. 2. sz., 4-17. o.

 

Kovács Csaba, Sorsok és emlékezetek. A második világháborús megtorlások délvidéki magyarok visszaemlékezéseiben. In: Szederjesi Cecília, szerk.: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján-Budapest, Nógrád Megyei Levéltár-1956-os Intézet, 2008. 281-290.

 

Zdenko Levntal, szerk.: Zločini fašističih okupatora i njihovih pomagaća protiv Jevreja u Jugolsaviji. Beograd, Izdanje Saveza Jevrejskij Opstina Jugoslavije, 1952.

 

Miért? Zakaj? Lendavski zveski. Lendvai füzetek 16. Szerkesztette: Silvija Kuléar, Mira

Unger, dr.Bencze Lajos, Göncz László. Lendva-Lendava, 1998.

 

Slobodan Maričić: Susedi, dzelati, zrtve. Folksdojöeri u Jugoslaviji. Beograd, 1995.

 

Matuska Márton: A megtorlás napjai. Ahogy az emlékezet megőrizte. Forum, Novi Sad 1991.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=419

 

Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? VMDP Történelmi Bizottsága, Temerin 2004.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=418

 

Matuska Márton: Csurog, Zsablya, Mozsor: Vajdaság 1944/45.

http://www.hunsor.se/kitekinto/delvidek44ben.htm

 

Matuska Márton: Számvetés.

http://www.huncor.com/delvidek4445/matuska.htm

 

Matuska Márton: Megvert pásztorunk: adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához. Bácsfeketehegy, Református Keresztyén Egyház, 2008.

 

Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája. Újvidék-Zenta, Forum Könyvkiadó-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008.

 

Mezei Zsuzsanna: Rendszerváltás a vajdaságban 1944/45-ben a vajdasági levéltár fondjainak tükrében. In Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 119-134. o.

 

Mészáros Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben. In Regio, V. évf. 1994. 1. sz.

 

Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva - Délvidéki magyar fátum 1944-45. I-II, Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995-2000

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=423

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=424

 

Rado Mirko-Joszifo Major: Istorija Novosadkih Jevreja. Tel-Aviv, 1972.

 

Momčilo Mitrović: Srpska nacionalna čast pred zakonom 1945. Beograd, 2007.

 

Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon. Tóthfalu, Cnesa, 1994.

 

Mojzes Antal: Bajmok. Grafoprodukt, Szabadka, 2002

 

Mojzes Antal: Zömmel magyarok és németek. Az ártatlan áldozatok bajmoki kutatásának eredményei. In: Szabó József, szerk.: Mementó 1944-45. Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010. 45–58.

 

Mojzes Antal: Az ártatlan áldozatok kutatásának eredményei Bajmokon.

 

Molnár Tibor: A felbomlott Jugoszlávia utódállamainak viszonya Magyarországhoz. In: Markó György, szerk.: Háború, hadsereg, összeomlás. Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Budapest, Zrínyi, 2005. 105-114. o.

 

Molnár Tibor: A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945. Szeged–Zenta, 2011.

 

Molnár Tibor: Zenta 1944 őszén: a hatalomátvételtől a leszámolásig (1944. október 8.-1944. november 9.) In: Limes, 2009/3 133-140.

 

Molnár Tibor: A zentai Népfelszabadító Bizottság tevékenysége 1944 októberében. In: Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 65-76. o.

 

Nagy Tibor: Topolyai hideg napok. 160-164.

 

Nyárády István, szerk.: Ötvenezer magyar vértanú, tudósítás a jugoszláviai magyar Holocaustról, 1944-1992. 1992.

 

István Nyárádi, ed. Fifty thousand Hungarian martyrs report about the Hungarian Holocaust in Jugoslavia, 1944-1992. 1992.

 

Papp Imre: Ez a mi kálváriánk, Újvidék a szerző kiadása,1999.

 

Papp Richárd–Szarka László (Szerk.): Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008.

 

Pál Tibor: Az igazság útján. Az 1941-től 1948-ig tartó időszakban történt események valósághű feltárására alakult tartományi tényfeltáró bizottság munkájáról In: Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 89-96. o.

 

Pejin, Jovan: Srbi i Mađari: velikomađarski san genocid i "genocid". Kikinda, Komuna, 1996.

 

Pejin, Jovan, Velikomađarski kapric. Zrenjanin, 2007.

 

Pintér József: Véres tobzódás Szenttamáson. In Csorba-Matuska-Ribár 2004, 95-106. o.

 

Pokrajinska Komisija za Utvrdjivanje Zlocina Okupatora i Njihovih Pomagaca u Vojvodini, szerk.: Saopštenja zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. 1941–1944.  Novi Sad, 1946. Vols 2.

 

Peter Rokai - Zoltan Đere - Tibor Pal - Aleksandar Kasaš, Istorija Mađara, Beograd, 2002

 

Romano, Jasa: Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Zrtve Genocida I Ucesnici Narodnosloodilckog Rata, Belgrade: Federation of Jewish Communities of Yugoslavia, 1980.

http://www.jasenovac.org/images/jews_of_yugoslavia_1941_1945.pdf

 

A. Sajti Enikő: Katonai közigazgatás és nemzetiségpolitika a Délvidéken. Budapest,1982.

 

A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944. Budapest, Kossuth, 1987.

 

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947, Napvilág Kiadó, 2004.

 

A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk., 2010.

 

A. Sajti Enikő: Josip Broz Tito. Budapest, Pannonica, 2000.

 

A. Sajti Enikő: A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái, 1944-1947. In: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században: tanulmányok. [szerk. Egry Gábor, Feitl István]. Budapest, Napvilág, 2005. 214-222.

 

A. Sajti Enikő: A jugoszláviai helyzet: bosszúakciók, lakosságcsere. Az engedékeny jugoszláv kisebbségpolitikai gyakorlat kezdete. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László, szerk.: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 216-219. o.

 

A. Sajti Enikő: Hány magyar áldozata volt a partizánmegtorlásoknak a Délvidéken? Historiográfiai áttekintés. In: Limes, 2009/3. sz. 117-132.

 

A. Sajti Enikő: Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken. In: Rubicon, 2009/5, 30-38

 

A. Sajti Enikő: A magyarok elleni partizán megtorlás a Délvidéken: a történetírás eredményei és kérdőjelei. In Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010. 9-24. o.

 

A. Sajti Enikő: Mit tudunk a „még hidegebb napok”-ról? A délvidéki megtorlás magyar áldozatai. In: História 2010/1-2, 37-43

 

A Sajti Enikő: A vajdasági hely történetírás és a magyarok elleni megtorlások a Délvidéken. Az előadás elhangzott a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Oral history konferenciáján Budapesten, 2011. március 25-én. http://www.magyarszerbmult.hu/wp-content/uploads/2011/04/A.-Sajti-Enik%C5%91-el%C5%91ad%C3%A1sa4.pdf

 

Sára Sándor: Keresztúton (film)

 

Đorđe M. Srbulović, Kratka istorija Novog Sada, Novi Sad, 2011.

 

Schmidt Mária, Halmy Kund, szerk.: Magyar tragédia 1944-1947. Budapest, XX . Század Intézet, 2011.

 

Šosberger, Pavle: Jevreji u Vojvodini, Prometej, Növi Sad, 1998.

 

Stark Tamás: A magyar történetírás az 1944 őszi délvidéki megtorlásokról. előadása Újvidéken (2003) http://keskenyut.hu/page/234/art/47/akt/1/html/a-magyar-tortenetiras-az-1944-oszi-delvideki-megtorlasokrol-.html

 

Sulyok Dezső: A magyar tragédia, A trianoni béke és következményei, A szerző kiadása, Newark 1954

 

Szabó József, szerk.: Mementó 1944-45. Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010.

 

Szántó Konrád, dr. OFM.: A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. Bp., 1992

 

Szigethy György: Szemtanúja voltam Tito délvidéki vérengzéseinek. Cleveland, Katolikus Magyarok Vasárnapja Ny., 1956.

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/downloads.php?cat_id=2&download_id=85

 

Szloboda János: Zentán történt '44-ben. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék 1997.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=441

 

Szloboda János: Zentán történt '44-ben. Krater Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.

 

Szőcs Márton-Kovács József: Halottak hallgatása

 

Teleki Béla: Becse történetéből. Becse, 1995.

 

Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba. Újvidék, Napló, 1996.

http://www.hunsor.se/dosszie/visszatekintesamultba.pdf

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=443

 

Teleki Júlia: Keresem az apám sírját. Tóthfalu, Logos GrafikaiMűhely, 1999.

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=442

 

Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Óbecse, 2007.

 

Teleki Júlia: Szomorú évforduló. A csúrogi magyarok meghurcoltatása.

http://www.hhrf.org/magyarszo/arhiva/epbizottsag/meghurcol.htm

 

Teleki Júlia: A csurogi magyarok meghurcoltatása. In: Csorba Béla, Matuska Márton, Ribár Béla, szerk.: Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, Atlantis, 2004. 107-116. o.

 

Dokumenti iz istorije Jugoslavie. IV. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata. Szerk.: Prof. Dr. Miodrag Ð. Zečević – Jovan P. Popović. Beograd, 2000.

 

Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., 2005

 

Urbán János: Parázsföld. Újvidék, 1988

 

Aleksandar Veljić, Racija - Zaboravljen genocid, Beograd, 2007.

 

Aleksandar Veljić, Istina o Novosadskoj raciji, Sremska Kamenica, 2010.

 

Aleksandar Veljić, Mikloš Horti - Nekažnjeni zločinac, Beograd, 2009.

 

Vékás János :Magyarok a Vajdaságban. 1944–1954. Kronológia.Zenta, 2011.

 

Zerjavic, Vladimir: Population Losses in Yugoslavia 1941-1945, Dom i Svijet, Zagreb, 1997.

 

Zivković, Dragoljub, szerk.: Istina… Međunarodni naučni skup. Zbomik radova.

Skupstina AP Vojvodine. Novi Sad, 2004.

 

Zločin okupatora u Vojvodini, Knjiga I. Bačka i Baranja. Predsedništvo Narodne Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, 1946.

 

További irodalmat lásd még: http://www.tomegsirok.hu/?pageid=50

 

Internetes publikációk, emlékoldalak

 

Magyar tragédia, Délvidék 1944-45

http://www.delvidekitragedia.hu

 

Vajdaság 1944-1945. A vajdasági magyarok elleni szerb vérengzések áldozatainak emléklapja.

http://www.huncor.com/delvidek4445/delvidekindex2.htm

 

Magyar népirtás a Délvidéken 1944-45.

http://www.tomegsirok.hu

 

Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata

http://www.magyarszerbmult.hu/

 

Keskenyúton. Délvidéki tragédiánk 1944-45.

http://keskenyut.hu/

 

„Nyitott könyv”

http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/

 

 

 

Nyilasterror Budapesten 1944-1945

 

Bächer 2009

Bächer Iván: Katona József u. 21. Népszabadság, 2009.06.13. http://nol.hu/noller/20090613-katona_jozsef_utca_21

 

Ben-Tov 1992

Arieh Ben-Tov: Holocaust. A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar zsidóság a második világháború alatt. Budapest, 1992, Dunakönyv.

 

Braham 1997

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi.

 

Csonka 2012

Csonka Laura: Kun András élete és népbírósági pere. Szakdolgozat. Kézirat.

 

Fenyő 1946

Fenyő Miksa: Az elsodort ország. Naplójegyzetek 1944-19445-ből. Budapest, 1946, Révai.

 

Frojimovics-Komoróczy-Pusztai-Strbik 1995

Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik Andrea: A zsidó Budapest.  Emlékek, szertartások, történelem. 1-2. köt. Budapest, 1995, MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

 

Korányi 2006

Erwin K. Korányi: Dream and Tears. Chronicle of a Life. Renfrew, 2006, General Store Pub. House.

 

Lévai 1946b

Lévai Jenő: Szürke könyv a magyar zsidók megmentéséről. Budapest, 1946, Officina.

 

Lévai 1948a

Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon. Budapest, 1948, Magyar Téka.

 

Lévai 1948b

Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka. Budapest, 1948, Magyar Téka.

 

Rab 2008a

Rab László: Ötvenegy háborús bűnös. Népszabadság 2008.04.25. http://nol.hu/archivum/archiv-489674

 

Rab 2008b

Rab László: Tömeggyilkos „vértanúk“. Népszabadság 2008.06.04. http://www.nol.hu/archivum/archiv-479789

 

Roboz 1983-84

Roboz Ottó: A zsidó Fiúárvaház vöröskeresztes otthona. In Scheiber Sándor (szerk.): Magyar Izraeliták Országos Képviseletének évkönyve. 1983-1984. 275-292. o.

 

Scheiber 1997

Scheiber Mirjam: A budapesti „Bíró Dániel“ orthodox zsidó kórház tragikus története. Holocaust Füzetek 1997/7. 9-44. o. 

 

Sólyom-Szabó 1967

Sólyom József- Szabó László: A zuglói nyilasper. Budapest, 1967, Kossuth.

 

Soós 2003

Soós Mihály: A háborús és népellenes bűntettek feltárásának forrásai a Történeti Levéltárban. 

http://www.abtl.hu/kutatoterem/cikkek/soos_haborus

 

Strausz 2005

Strausz Imre: Zsidó kórházak Budapesten. Emlékezés 50 év után. Vázlat. In Préda István (szerk.): Belgyógyászat, kardiológia a Szabolcs utcában 1889-2005. Budapest, 2005, História Alapítvány. 88-110. o.

 

Szita 1994

Szita Szabolcs: Az 1944-1945. évi polgári, diplomáciai és katonai embermentés történetéhez. In Szita Szabolcs (szerk.): Magyarország 1944. Üldöztetés-embermentés. Budapest, 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó- Pro Homine-1944 Emlékbizottság. 7-114. o.

 

Tabajdi 2004

Tabajdi Gábor: A Duna-parti gyilkosságok. Rubicon 2004/11. 32-39. o.

 

Teleki 1974

Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Budapest, 1974, Kossuth.

 

Tschuy 2002

Theo Tschuy: Becsület és bátorság. Carl Lutz és a budapesti zsidók. Miskolc, 2002. Well-Press.

 

Ungváry 1998

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Budapest, 1998, Corvina.

 

Vihar 1945

Vihar Béla: Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság háborús szenvedéseiből. Budapest, Hehaluc, 1945.          

 

 

 

Nyilas tömeggyilkosságok vidéken és a nyugati határszélen 1944 októbere – 1945 márciusa

 

Bokor 1985

Bokor Péter: Zsákutca. A Századunk sorozat interjúi. Budapest, RTV-Minerva, 1985.

 

Braham 1963

Randolph L. Braham (ed.): The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account. Vols. 1–2. New York, 1963, World Federation of Hungarian Jews.

 

Braham 1997

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi.

 

Csapody 2011

Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest, 2011, Vince.

 

Csíki 2007

Csíki Tamás: Borsod vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 342-365. o.

 

Feith 2004

Interjú Földi Pálné, Feith Máriával. 2004-2005. CENTROPA http://hu.centropa.org/index.php?nID=30&x=PXVuZGVmaW5lZDsgc2VhcmNoVHlwZT1CaW9EZXRhaWw7IHNlYXJjaFZhbHVlPTk0OyBzZWFyY2hTa2lwPTA7IG9yaVNUPW5hbWU7IG9yaVNWPUJhY2s=

 

Gáspár 1996

Gáspár Ferenc: A kiskunhalasi tragédia. Századok, 1996/6. 1472-1504. o.

 

H. Elek 1992

H. Elek Mária: Állásépítés – halálmars – Lichtenwörth. Soproni Szemle. 1992/1. 27-44. o.

 

Karsai 1962

Karsai Elek (szerk.): Fegyvertelen álltak az aknamezőkön. Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon. 1–2 köt. Budapest, 1962, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

 

Kovács T. 2007

Kovács Tamás: Komárom vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 617-634. o.

 

Kovács Z. – Számvéber 2001

Kovács Zoltán András – Számvéber Norbert: A Waffen-SS Magyarországon. Budapest, Business Week - Hadtörténelmi Levéltár, 2001.

 

Lappin-Eppel 2010

Eleonore Lappin-Eppel: Ungarisch-Jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Österreich 1944/45: Arbeitseinsatz- Todesmärsche- Folgen. Münster, 2010, Lit Verlag.

 

Lebovits 2007

Lebovits Imre: Zsidótörvények – zsidómentők. Budapest, 2007, Ex Libris.

 

Lévai 1946a

Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről. Budapest, 1946, Officina.

 

Lévai 1948a

Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon. Budapest, 1948, Magyar Téka.

 

Lichtfield 2007

The killer countess: The dark past of Baron Heinrich Thyssen’s daughter. 2007.10.27.

http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/the-killer-countess-the-dark-past-of-baron-heinrich-thyssens-daughter-395976.html

 

Orbánné 2007

Orbánné Szegő Ágnes: Heves vármegye. . In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 536-563. o.

 

Polgár 2008

„A vádakkal ellentétben” – interjú Polgár Péter Antal helytörténésszel. Fejér Megyei Hírlap, 2008.03.08. http://fmh.hu/hetvege/20080308_a_vadakkal_ellentetben?s=rel

 

Szászi 2009

Szászi Júlia: Rohonc szégyene. 168 óra online. 2009. február 17.

http://www.168ora.hu/globusz/rohonc-szegyene-31063.html

 

Szele 2004

Szele Anna – Szele György: Kényszermunka, erőltetett menet, tömeghalál. Túlélő bori munkaszolgálatosok visszaemlékezései, 1943-1944.

 

Szita 1989

Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944–1945. Budapest, 1989, Kossuth.

 

Szita 1991

Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945. Budapest, 1991, Metalon Manager Iroda Kft.

 

Szita 2002

Szita Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 őszén. Budapest, 2002, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány.

 

Szita 2007a

Szita Szabolcs: Fejér vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 438-455. o.

 

Szita 2007b

Szita Szabolcs: Győr-Moson és Pozsony vármegye. In Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Budapest, 2007, Park. 470-492. o.

 

Szita 2012

Szita Szabolcs: Rohonci emlékhely – kutatás a magyar zsidó munkaszolgálatos áldozatok sírja után. Sajtóanyag.

http://www.hdke.hu/files/csatolmanyok/Rohonci_emlekhely_hatteranyag.pdf

 

 

Roma holokauszt

 

Aly 1999

Götz Aly: „Final Solution”. Nazi Population Policy and the Murder of the European Jews. London, 1999, Arnold.

 

Aly-Heim 2002

Götz Aly-Susanne Heim: Architects of Annihiliation. Auschwitz and the Logic of Destruction. Princeton University Press, 2002, Princeton-Oxford.

 

Arad-Krakowski-Spector 1989

Yitzak Arad-Shmuel Krakowski-Shmuel Spector (eds): The Einsatzgruppen Reports. Selectionn form the Dispatches of the Nazi Death Squads’ Campaign Against the Jews in Occupied Territories of the Soviet Union July 1941-January 1943. Holocaust Library, New York, 1989.

 

Bauer 1982

Yehuda Bauer: A History of the Holocaust. Danbury, 1982, Institute of Contemporary Jewry Hebrew University of Jerusalem - Franklin Watts.

 

Bosnyák 1942     

Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Budapest, 1942, Stádium.

 

Braham 1963

Randolph L. Braham (ed.): The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account. Vols. 1–2. New York, 1963, World Federation of Hungarian Jews.

 

Braham 1997

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi Könyvkiadó.

 

Breitman 1991

Richard Breitman: The Architect of Genocide. Himmler and the Final Solution. Haniver-London, 1991, Brandreis University Press.

 

Browning 1998

Christopher Browning: The Path to Genocide. Essays on Launching the Final Solution. Cambridge University Press, 1998.

 

Browning 2000

Christopher R. Browning: Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers. Cambride, 2000, Cambridge University Press.

 

Browning 2004

Christopher R. Browning: The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy September 1939 – March 1942. London, 2004, William Heinemann.

 

Csepeli – Vági 2011

Csepeli György-Vági Zoltán: Adolf Eichmann személytelen személyisége. Mozgó Világ, 2011/6. 35-46. o.

 

Czech 1997

Danuta Czech: Auschwitz Chronicle 1939–1945. New York, 1997, Henry Holz.

 

Eichmann 1960

Eichmann Tells his own Damning Story. Life, 1960. november 28.  – december 5.

 

Eichmann 1980

Rudolf  Aschenauer (her. von): Ich, Adolf Eichmann. Ein historischer Zeugenbericht. Leoni am Starnberger See, 1980, Druffel Verlag.

 

Eichmann 2000

Adolf Eichmann: Tárgyalástól ítéletig. Feljegyzések a börtönből. Budapest, 2000, Trifer.

 

Eichmann-per 1994

The Trial of Adolf Eichmann. Record of Proceedings in the District Court of Jerusalem. Vols. 1–9. Jerusalem, 1994, State of Israel, Ministry of Justice.

 

Ferguson 2008

Niall Ferguson: A világ háborúja. A gyűlölet évszázadának története. Budapest, 2008, Scolar.

 

Fleming 1982

Gerald Fleming: Hitler und die Endlösung: "Es ist des Führers Wunsch--" Wiesbaden, 1982, Limes.

 

Friedländer 1995

Henry Friedlander: The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasie to the Final Solution. The University of North Carolina Press, 1995, Chapel Hill-London.

 

Friedländer 2007

Saul Friedländer: The Years of Extermination. Nazi Germany and the Jews 1939-1945. London, 2007, Weidenfeld-Nicholson.

 

Gaál 2007

Gaál György: A dánosi rablógyilkosság – és ami mögötte van.  http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_03_osz/01_danosi_rablogyilkossag/01.html

 

Gerlach 1997

Christian Gerlach: Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden. Werkstattgeschichte, Vol. 18/6, 1997. 7-44. o.

 

Hausner 1984

Gideon Hausner: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története. Budapest, 1984, Európa.

 

Hilberg 1985

Raul Hilberg: The Destruction of the European Jews. Vols. 1-3. New York-London, 1985, Holmes and Meier.

 

Höss 1996

Steven Paskuly (ed): Death Dealer. The Memoirs of the SS-commandant at Auschwitz. New York, 1996, Da Capo Press.

 

Karsai 1992

Karsai László: A cigánykérdés Magyarországon. Út a cigány Holocausthoz. Budapest, 1992, Cserépfalvi.

 

Karsai 2001

Karsai László: Holokauszt. Budapest, 2001, Pannonica.

 

Kádár – Vági 2005

Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Budapest, 2005, Jaffa-HAE.

 

Kiernan 2007

Ben Kiernan: Blood and Soil. A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. New Haven-London, 2007, Yale University Press.

 

Klee 1997

Ernst Klee (herausgegeben von): Dokumente zur "Euthanasie". Frankfurt am Main, 1997, Fischer.

 

Lieberman 2006

Benjamin Lieberman: Terrible Fate. Ethnic Cleansing in the Making of Modern Europe. Chicago, 2006, Ivan R. Dee.

 

Lifton 1998

Robert Jay Lifton: Náci orvosok. Az orvosi eszközökkel történő emberölés és fajirtás lélektana. Pécs, 1998, Alexandra.

 

Longerich 2010

Peter Longerich: Holocaust. The Nazi Persecution and Murder of the Jews. Oxford, 2010, Oxford University Press.

 

Mátay 2005

Mátay Mónika: Agycentizők a századfordulón. Budapesti Negyed, 2005/47-48.

 

Naimark 2002

Norman M. Naimark: Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambride, 2002, Harvard University Press.

 

Ormos 2000

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. Budapest, 2000. PolgArt.

 

Pomogyi 1995

Pomogyi László: Cigánykérdés és a cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Budapest, 1995, Osiris.

 

Snyder 2010

Timothy Snyder: Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. New York, 2010, Basic Books.

 

Szita 1991

Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945. Budapest, 1991, Metalon Manager Iroda KFT.

 

Teleki 1974

Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Budapest, 1974, Kossuth.

 

Valentino 2005

Benjamin A. Valentino: Final Solutions. Mass Killing and Genocide in the 20th Century. Cornell University Press, Ithaca-London, 2005.

 

Vági 2002

Vági Zoltán: Endre László: Fajvédelem és bürokratikus antiszemitizmus a közigazgatási gyakorlatban 1919-1944. In Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról 2. Budapest, 2002, Balassi. 81-153. o.

 

Wistrich 2001

Robert S. Wistrich: Hitler and the Holocaust., London, 2001, Weidenfeld & Nicolson.

 

 

Népirtás után: zsidóellenes atrocitások Budapesten és vidéken 1945-1949

 

Frojimovics 2004

Frojimovics Kinga: Beilleszkedés vs. kivándorlás. Az American Jewish Joint Distribution Committee (Joint) tevékenysége a holokausztot követő években Magyarországon. Beszélő, 2004/6.

 

JNSZML

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

 

Karády 1984

Karády Viktor: Szociológiai kísérlet a Magyar zsidóság 1945 és 1956 közötti helyzetének elemzésére. In Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Paris: Magyar Füzetek, 1984. 37-180. o.

 

Karády 2002

Karády Viktor: A nők felsőbb iskolázásának kérdései. In Toronyi Zsuzsanna (szerk.): A zsidó nő. (A Magyar Zsidó Múzeum kiállítási katalógusa). Budapest, 2002, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. 29-50. o.  

 

Pelle 1990

Pelle János: A népirtás utórezgései. Múlt és Jövő, 1990/4. 72-76. o.

 

Romsics 1999

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, Osiris.

 

PIL

Politikatörténeti Intézet Levéltára

 

 

1956: sortüzek és lincselések Budapesten és vidéken

 

Á. Varga László (szerk.): 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1996. Bán Péter – Rozs András: Baranya megye. In Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2006. 55–56.

 

Böőr László: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez. Budapest, TIT, Teleki László ismeretterjesztő Egyesület, 1997. 55–60.

Böőr László – Takács Tibor: Pest megye. In Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2006. 310 – 311.

 

Cseh Zita: Heves megye. In Szakolczai Attila – Á. Varga László: A vidék forradalma, 1956. I. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2003. 293–295.

 

Csomor Erzsébet: Ludovikás tisztből nemzetőr parancsnok. Portrévázlat Orbán Nándorról, Nagykanizsa 1956-os nemzetőr parancsnokáról. In Káli Csaba (szerk.): Zalai történeti tanulmányok. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1997. 341–359.

 

Csomor Erzsébet: Forradalmi események a megyeszékhelyen. Zalaegerszeg, 1956. In Csomor Erzsébet – Kapiller Imre (szerk.): ’56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai, 1956–1958. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1996. 18–28. /Zalai Gyűjtemény, 40./

 

Csurgai Horváth József: „Egy nép kiáltott, aztán csend lett.” Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott. Székesfehérvár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1996. 86–89.

 

Csurgai Horváth József: Fejér megye. In Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2006. 89–90.

 

Dikán Nóra: Szabolcs–Szatmár megye. In Szakolczai Attila – Á. Varga László: A vidék forradalma, 1956. I. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2003. 305–307.

 

Farkas Csaba: Csongrád megye. In Szakolczai Attila – Á. Varga László: A vidék forradalma, 1956. I. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2003. 232–232.

 

Filep Tibor: Debrecen, 1956. Forradalom, nemzeti ellenállás, megtorlás. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2000.

 

Germuska Pál – Lux Zoltán – Szakolczai Attila: 1956. A magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája. CD-ROM. Budapest, 1956-os Intézet, 1997.

 

Germuska Pál: Komárom megye. In Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2006. 237.

 

Horváth Lajos (szerk.): Sortűz a HM előtt. 1956. október 24. Budapest, Zrínyi, 1992.

 

Horváth M. Ferenc (szerk.): Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. Vác, Vác Város Levéltára, 2006. 99–107.

 

Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 220.

 

Kahler Frigyes (szerk.): Sortüzek, 1956. Lakitelek, Antológia Kiadó, 1993. 13–15.

 

Kő András – Nagy J. Lambert: Kossuth tér, 1956. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2001.

 

Horváth Julianna – Ripp Zoltán (szerk.): Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai, 1956. október 24–28. Budapest, Napvilág Kiadó, 1997.

 

Kresz Géza Országos Mentőmúzeum (KGOM), Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) esetnaplója, 1956. október 23.

Lukácsi Zoltán – Vajk Ádám: Mosonmagyaróvár, 1956. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2006.

 

Orgoványi István – Tóth Ágnes: Bács–Kiskun megye. In Szakolczai Attila – Á. Varga László: A vidék forradalma, 1956. I. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2003. Szakolczai Attila: Győr–Sopron megye. In Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2006. 155–158.

 

Szakolczai Attila: Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25–26. In Kőrösi Zsuzsanna – Standeisky Éva – Rainer M. János (szerk.): Évkönyv, 2000, VII. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 303–322.

 

Szakolczai Attila: Borsod–Abaúj–Zemplén megye. In Szakolczai Attila – Á. Varga László: A vidék forradalma, 1956. I. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2003. 136–145.

 

Szakolczai Attila: 1956. Forradalom és szabadságharc Győr–Sopron megyében. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2006. 56–69.

 

Szakolczai Attila: A Köztársaság téri csata nyitánya. Betekintő, 2012/2.

 

Szántó László: Az 1956-os forradalom Somogyban. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1995.

 

Szántó László: Somogy megye. In Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2006.

 

Tóth Ágnes (szerk.): 1956 Bács–Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára. Kecskemét, Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2000. 430.

 

Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban. Budapest, Argumentum, 2012.

 

Valuch Tibor: Hajdú–Bihar megye. In Szakolczai Attila – Á. Varga László: A vidék forradalma, 1956. I. Budapest, 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára, 2003.

 

Varga László: A harmadik napon, 1956. október 25. In Varga László: Az elhagyott tömeg. Tanulmányok 1950–1956-ról. Budapest, Cserépfalvi – Budapest Főváros Levéltára, 1994. 99–126.

 

Zimándi Pius: A forradalom éve. Budapest, Századvég Kiadó – 1956-os Intézet, 1992.

 

Levéltári források

ÁBTL, 3.1.9. V-141774. Nagy Elek és társainak vizsgálati iratai

BFL, XXV.4.f. Nb.7154/1957. Nagy Elek és társainak pere

BFL, XXV.4.a. Nb.1820/1957. Preszmajer Ágoston és társainak pere

BFL, XXV.97.h. B. 934/1956. Lovas József és 15 társa természetellenes elhalálozása, Tiszakécske.

BFL, XXV.4.f. Nb. 8041/1958. Kéri József pere.HL, 1956-os gyűjtemény, 1. ő. e. A Kossuth Tüzér Tiszti Iskola jelentése az 1956-os eseményekről.

BFL, XXV.4.f. 8017/1958. Kósa Pál és társainak pere

BFL, XXV.97.h. B.934/1956. Lovas József és 15 társa természetellenes elhalálozása, Tiszakécske.

BFL, XXV.4.a. B.1944/1957. Rizmajer János és társainak pere.

BFL, XXV.4.a. Nb.3679/1957. Mayer Antal és társainak pere

BKMÖL, XXV.30. B. 8/1957. Patyi István és társai pere.

Győr–Moson–Sopron Megye Győri Levéltára, XXV.11.b. 6/1958. Nagy József pere

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данильченко юрій Харків