Cigányellenesség ma: a cigányokról alkotott kép a mai Magyarországon


Az „ELTE TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056” Társadalominformatikai pályázat keretében az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont a jelenkori hazai társadalmi konfliktusok kutatása részeként 2013-ban országos reprezentatív mintán (N= 1008 fő) kérdőíves adatfelvételt végzett. A vizsgálat célja többek között a romákkal, a roma kisebbséggel kapcsolatos egykori és mai képzetek, attitűdök vizsgálata, a cigányellenesség manifeszt és látens kognitív és affektív tartalékainak feltárása volt.

Bevezető

Minden csoport létezésének legfőbb eleme a neve. Ha egy csoportnak nincs neve, sem a csoport tagjai, sem más csoportok tagjai nem képesek elhatárolni a csoportot a társadalmilag megszerkesztett valóságban, nem jön létre a csoport szemantikai tere, saját valósága a társadalmilag megszerkesztett valóság egyetemében.

A cigányok esetében a névtelenség a saját csoport perspektívájából nézve feltűnő, mivel a külső csoportok szemében a cigányoknak nevezett csoport eleve megjelent és elkülönült. Indoeurópai nyelvekben az egyipotomi erededetre utaló név (Gypsy) vagy a görög ατσιγανος (atsziganosz) névre visszavezethető nevek egyike (cikan, Zigeuner, tzigane, zongaro, zigan stb.) szolgál a csoport megjelölésére. A görög szó eredetileg olyan emberekre utalt, akik a “törvénnyel szemben állnak”, “kívülállók vagy “érinthetetlenek”.

 

A külső megfigyelő szemében egységesnek és differenciálatlannak tűnő csoport tagjai nem ismertek olyan nevet, amely az egész csoport megjelölésére szolgált volna. A mai politikailag korrekt név, a roma bevezetésére csak 1971-ben, az Első Roma Világkongresszus alkalmával került sor, amikor az ott megjelentek megegyeztek abban, hogy a rom (ember) szó többes számú alakja, a roma legyen a világ összes cigánynak minősülő ember neve.

 

Magyarországon a “roma” szó mind a napig versenyben van a “cigány” szóval, melyet az esetleges negativ konotációk ellenére sok ember önmaga azonosítására is alkalmaz, sőt a csoportot hivatalosan megjelenítő önkormányzat is az “Országos Cigány Önkormányzat” nevet használja.

 

A magyarországi cigány kisebbség sajátos helyzetére utal, hogy a magukat “cigánynak” vagy “romának” nevező emberek száma rendre alatta marad a magukat nem cigánynak tartó személyek által megadott számnak. A “belső” és a “külső” kategorizáció által látni vélt populációk nem esnek egybe. A “belső” kategorizáció eredményeként létrehozott populáció jóval kisebb mint a “külső” kategorizáció által létrehozott populáció (Csepeli, 2010, Csepeli-Simon, 2004).

 

A cigánykép megközelítései

A kutatás során 5 megközelítésben vizsgáltuk a megkérdezettek cigányokról alkotott képét és a cigányokkal kapcsolatos érzéseit. Az első megközelítésben azt néztük, hogy a megkérdezettek milyen mértékű távolságot érezenek az általuk cigányként azonosított csoporttól. A társadalmi távolság mérésekor szokásosan alkalmazott Bogardus-skála három fokozata mentén azt kérdeztük, hogy a megkérdezett elfogadná-e parternrként, szomszédként és munkatársként cigánynak tartott személyt.

A második megközelítés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek elképelhetőnek tartják-e azt, hogy Magyarországnak a közeli jövőben cigány miniszterelnöke legyen, s ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a többség véleményéről ebben a kérdésben. Mivel a kérdést több kisebbségi kategória esetében is megfogalmaztuk, a „cigány” szó jelentését politikai kontextusban összehasonlító módon vizsgálhattuk.

 

Harmadik megközelítésben a „cigány” szó által mozgósított érzéseket, s az érzések igazolásaként megfogalmazódó sztereotípiákat visgáltuk, különös hangsúllyal a mai magyar közbeszédben megfogalmazódó vádakra („cigánybűnözés”).

 

A negyedik megközelítés a többség és a kisebbség együttéléséből adódó konfliktus potenciált mérte fel, melynek során felmértük a konfliktus megoldásának lehetséges kimeneteleit.

 

Az ötödik megközelítés során a megkérdezettek által cigánynak tartott népesség létszámadataira voltunk kíváncsiak. Mindegyik válaszadótól megkérdeztük, hogy százalékokban kifejezve mekkorára becsülik a magyarországi népességen belül a cigányok arányát, majd ugyanerre a becslésre kértük őket 20 éves távlatban.

A kapott változók alapján sokváltozós matematikai statisztikai eljárás (klaszteranalízis) alkalmazásával csoportokat hoztunk létre a válaszadók között, mely csoportok a cigányokhoz való érzelmi viszony szerint különböztek egymástól. Az elemzés révén létrejött csoportokat a magyar nemzeti identitás jellege és egyes szociológia változók függvényében is megvizsgáltuk.

 

Ebben a cikkben ennek az elemzésnek az eredményeit mutatjuk be.

 

 

A cigányoktól érzett távolság

Az 1. táblázatban mutatjuk be, hogy miként alakultak a válaszok azokta a kérdésekre, melyekben a megkérdezettek cigányoktól érzett távolságát mértük. Az elemzésbe 3 eredeti változót vontunk be, melyek sorában a partnerség, a szomszédság, és a munkatársi viszony lehetőségét mértük fel.

 

1. táblázat

"Elfogadná-e vagy nem, ha .... cigány lenne?"

(százalékban)

igen

nem

nem tudja

válaszhiány

munkatársa

73

25

2

0

szomszédja

59

37

3

1

partnere

25

69

4

2

 

A táblázatból látható, hogy a partnerség lehetősége nem túl népeszerú a megkérdezettek körében, szemben a szomszédság és különösen a munkatársi viszony lehetőségeivel. Partnerségben a „cigány” egy rendben van az „arabbal”, a „kínaival”, szemben más kategóriákkal (zsidó, román, orosz), melyek esetében a partnerséget a megkérdezettek inkább elképzelhetőnek tartják. Ez az adat arra utal, hogy a „cigány” kategória a megkérdezettek szemében a „fehér” kategória faji jellegű nem kívánatos alternatívája, melynek negatív hatása a munkatársi viszonyban viszont mér nem érvényesül.

 

A társadalmi távolságot mérő három változóval főkomponens-analízist végeztünk, melynek eredményét a 2. táblázatban mutatjuk be.

 

2. táblázat

A „cigány” távolságérzetet mérő főkomponens szerkezete

faktorsúly

kommunalitás

szomszéd

.844

.713

munkatárs

.834

.703

partner

.698

.487

Magyarázott variancia százalékban

63.40

 

 

 

 

 

 

A főkomponens elemzés végső eredményeként kaptuk meg a "cigány távolság skála" változóját, melynek minél magasabb az átlagértéke, annál nagyobb mérvű elfogadást (annál kisebb mérvű távolságot) mutat.

 

A cigányok politikai szerepvállalása

Az elemzés során két kérdést vettünk figyelembe. Az első kérdés esetében arra voltunk kiváncsiak, hogy a megkérdezett elképzelhetőnek tartja-e, hogy Magyarországnak cigány miniszterelnöke legyen, míg a másik kérdésben azt akaruk megtudni, hogy a válaszadó szerint a többség mit gondol egy cigány miniszterelnök lehetőségéről.

 

3. táblázat

„El tudja-e képzelni, hogy (még ebben az évtizedben) Magyarország miniszterelnöke cigány legyen?”/ „Ön szerint a Magyarországon élők többsége mit gondol erről?"

(százalékban)

igen

nem

válaszhiány

elképzelhető, hogy a miniszterelnök cigány

30

65

5

a többség véleménye

17

70

13

 

A 3. táblázat azt mutatja, hogy az egyéni álláspont és a többségnek tulajdonított álláspont jelentősen eltér egymástól. A cigányok politikai szerepvállalására nézve egyébként sem túl jó helyzet jelentősen rosszabbra fordul, ha nem az egyéni, hanem az egyének által a többségnek tulajdonított véleményt nézzük.

A kérdést más kategóriák esetében is megfogalmaztuk (zsidó, nő, fiatal, erdélyi magyar, leszbikus, férfi homoszexuális), de egy esetben sem tért el ennyire az egyéni és a többségnek tulajdonított vélemények gyakorisága.

 

Mivel a két változó reliabilitása kiváló volt (Cronbach's Alpha: 0.710), ezért összevonással képeztünk egy skálát (értékei: 0,1,2), mellyel a cigány politikai szereplésének megítélését mértük.

 

4. táblázat. A cigányok politikai szereplésére vonatkozó összevont skála

(százalékban)

0: egyik állítás sem képzelhető el

57

1: egyik állítás elképzelhető

15

2: mindkét állítás elképzelhető

14

válaszhiány

14

 

A végső változó neve a „cigány politikai szerep skála” lett, melynek ha nagy az átlagértéke, akkor azt mutatja, hogy a személy elképzelhetőnek tartja a cigányok politikai szerepét, s ha kicsi az átlagértéke, akkor a személy nem tartja ezt a szerepet elképzelhetőnek cigányok esetében.

 

Explicit cigányellenesség

A válaszadók cigányképét eredetileg a cigány sztereotípiák három változójával kívántuk jellemezni:

Az elemzésben három eredeti állítást vontunk be, melyek fogadtatását 5 fokozatú Likert-skálák segítségével mértünk. Az állítások a következők voltak:

  • A cigányoknak a vérükben van a bűnözés
  • Sok cigány nem tanulja meg családjában a tulajdon tiszteletét
  • A nyomor kényszeríti a cigányokat a bűnözésre

 

5. táblázat

A cigányokkal kapcsolatos sztereotípiák fogadtatása

(egyetértés átlagai; a 3. állítás válaszai átkódolva)

Átlag

Szórás

1. A cigányoknak a vérükben van a bűnözés

3.47

1.46

2. A tulajdon tiszteletének hiánya

4.00

1.81

3. A nyomor következménye a bűnözés

3.11

1.30

 

(A három változóra vonatkozó Cronbach's alpha: 0.541, nagyon alacsony. Ha csak az 1. és 2. változóra nézzük, a Cronbach's Aplha értéke kiváló: 0.735.)

A bűnözést a nyomorral magyarázó állítás láthatóan nem illik be a bűnözést genetikai okokra visszavezető értelmezés keretébe. Emiatt a genetikai interpretációra épülő két állításra kapott válaszokat átkódoltuk (0-4 értékekre) , majd összevontuk. A kapott skála tartománya 0-8, átlaga 5.53, szórása: 2.30

 

A két cigányellenes kijelentés (Vérükben a bűnözés, A tulajdon tiszteletének hiánya) mellett figyelembe vesszük a cigány és nem cigány viszonyra vonatkozó kijelentéssor leginkább diszkrimináló ütemét , mely a többség és a kisebbség konfliktus megoldását a kisebbség kiutasításával képzeli megoldani, akkor a cigányellenesség mértékét jól mutató skálát (főkomponenst) kapunk (6. táblázat).

 

6. táblázat

A cigányellenesség-skála

faktorsúly

kommunalitás

a cigányoknak a vérükben van a bűnözés

.871

.758

sok cigány nem tanulja meg családjában a tulajdon tiszteletét

.817

.667

Megoldás a cigány-nem cigány viszony kezelésére: kiutasítás

.628

.394

Magyarázott variancia százalékban

60.63

 

 

 

 

 

 

 

 

Az "explicit cigányellenesség skála" mentén minél nagyobb az átlagérték, annál inkább nagyobb a cigányokkal szemben mutatkozó kirekesztés.

 

A cigány probléma „megoldása”

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a cigány kisebbség és a nem cigány többség közötti viszony konfliktusként történő értelmezése milyen konfliktus megoldási módokat implikál. Négyféle megoldási módot kínáltunk fel, s a megkérdezettek eldönthették, hogy 1-től 5-ig terjedő skálák mentén egyenként értékeljék az egyes megoldási módokat. A válaszokat az 7. táblázaton mutatjuk be.

 

7. táblázat

A cigányok és a nem cigányok közötti konfliktus megoldási módjai

A cigányokkal kapcsolatos konfliktusok csak akkor csökkennek/oldódhatnak meg, ha...

Átlag

Szórás

.. a cigányok elköltöznének Magyarországról

3.04

1.48

... a cigányok minél inkább elkülönülten élnének

3.04

1.45

... a cigányok teljesen beolvadnának a többségi társadalomba

3.14

1.31

... a cigányok integrálódnának a társadalomba, megőrizve a saját kultúrájukat

2.62

1.27

 

Az elemzés során a négy változót együttesen kezeltük, ám a faktorelemzés nem hozott értelmezhető eredményt. Alternatívaként főkomponens-elemzést végeztünk, melynek eredményeként két faktort kaptunk, de azok szintén nem voltak értelmezhetőek. A megoldást az összevonás hozta meg. A változókat átkódoltuk (0-4 értékre), majd az átkódolt értékeket összevontuk. A kapott skála tartománya 0-16, átlaga 7.81, szórása: 3.98. A skála a kirekesztés-integráció dimenzióban méri a cigány kisebbséggel kapcsolatos attitűdöt. Az alacsony érték a kirekesztés, a magas érték az integrálás helyeslésére utal.

 

Egy másik kérdésben azt kérdeztük, hogy „Mi lenne a megoldás a cigányok és a nem cigányok közötti viszony kezelésére?”. A válaszadók a felkínált négy megoldás közül többet is választhattak. A 8. táblázat mutatja az eredményeket.

 

8. táblázat.

„Mi lenne a megoldás a cigányok es nem cigányok közötti viszony kezelésére?”

(százalékban)

választotta

nem

választotta

válaszhiány

Kiutasítás

18

76

5

Beilleszkedésre kényszerítés

41

54

5

Oktatás, nevelés

82

15

3

Segély, támogatás

18

78

4

 

A 8. táblázat azt mutatja, hogy a legkevésbé választott megoldás a kiutasítás és a segélyezés volt. Eszerint a megkérdezettek többsége se a radikális jobboldali, se a radikális baloldali megoldást nem támogatja. A többség a konfliktus megoldását az oktatásban és a nevelésben látja, de jelentős azok tábora is, akik a cigány kisebbséget a többség normái szerinti beilleszkedésre kényszerítenék.

 

Sem a faktorelemzés, se a főkomponens elemzés nem vezetett eredményre, a négy változó belső konzisztenciája is alacsony volt. (Cronbach's Alpha: 0.312). A „kiutasítás” alternatívájával kapcsolatos válaszokat a korábban ismertetett cigányellenesség-skála szerkesztésekor hasznosítottuk.

 

A cigányok létszámának becslése

A 9. és a 10. táblázatokon mutatjuk be a cigány kisebbség jelenlegi és 20 éven belül várható létszámára vonatkozó becsléseket, melyeket a teljes magyarországi népesség százalékos arányában kértünk.

 

A válaszokat mindkét esetben a realitásokhoz viszonyítva kódoltuk, megkülönböztetve a reális és az irreális becslőket, akik rendre túlbecslők voltak (alulbecslőre nem akadtunk.)

 

9. táblázat

„Becslése szerint Magyarország lakosságának hány százaléka roma/cigány?”

(százalékban)

alulbecslők (1 millió fő alatt)

8

pontos becslők (1 millió fő)

12

felülbecsülők (1-2 millió fő között)

9

extrém felülbecslők (2 millió fő felett)

61

nem tudja

0

válaszhiány

10

 

10. táblázat

„Becslése szerint 20 év múlva Magyarország lakosságának hány százaléka lesz roma/cigány?”

(százalékban)

alulbecslők (2 millió fő alatt)

14

pontos becslők (2 millió fő)

8

felülbecsülők (2-3 millió fő között)

16

extrém felülbecslők (3 millió fő felett)

51

nem tudja

0

válaszhiány

11

 

A két skálát összeadva és átlagolva létrehoztuk a cigányok létszámbecslésének skáláját, mely minél magasabb átlagértéket mutat, annál nagyobb létszámbecslést jelez. A 9. és a 10. táblázat alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek szemében a cigány kisebbség „demográfiai lavina” –ként jelenik meg.

 

A mai magyar többségi társadalom megoszlása a cigányokhoz való viszony jellege szerint

A „cigány” névvel kapcsolatos kérdésekre kapott válaszokat együttesen kezelve kluszterelemzést végeztünk, melynek eredményeképpen három csoport különült el:

A teljes minta 13 százaléka került a „kirekesztő” csoportba, melynek tagjai a lehető legnagyobb távolságot érzik önmaguk és a cigánynak tartott csoport között, nem tartják valószínűnek cigány miniszterelnök megjelenését, a cigány kisebbség és a nem cigány többség közötti konfliktus megoldásában nem riadnak vissza a radikalizmustól, a cigányok jelenlegi és várható létszámát extrém módon eltúlozzák, s attitűdjüket a heves cigányellenesség jellemzi.

 

Az „elutasító” csoport tagjai szintén negatívan viszonyulnak a cigányként látott kisebbségi csoporthoz, de a „kirekesztőkhöz” képest kevésbé szélsőségesek. A cigány miniszterelnök lehetőségét éppen úgy kétlik, mint a kirekesztőek, de a létszámbecslésben visszafogottabbak, a távolságtartásban kevésbé határozottak, az explicit cigányellenesség körükben jellemző, de kevésbé intenzív. Az „elutasítók” aránya a reprezentatív mintában 41 százalék.

 

11. táblázat

A klaszterek jellemzői a bevont változók átlagai alapján

Kirekesztő

Befogadó

Elutasító

A cigányoktól érzett távolság (főkomponens)

-0.174

0.137

-0.100

A cigányok politikai szerepvállalása (0-3 skála)

0.52

0.48

0.51

A cigány probléma megoldása (0-16 skála)

9.03

7.10

8.23

A cigányok létszámának becslése (skála)

62.16

17.52

38.39

Explicit cigányellenesség (főkomponens)

0.427

-0.231

0.126

 

A teljes minta 46 százaléka a „befogadó” csoportba került. Ennek a csoportnak a tagjai a másik két csoporthoz hasonlóan nem tartják túl valószínűnek a cigány miniszterelnök megjelenését, de a másik két csoporttól eltérően a cigány kisebbség problémái megoldásait az integrálás irányában keresik. A létszámbecslés ebben a csoportban közelít leginkább a realitásokhoz, explicit cigányellenességről egyáltalán nem beszélhetünk, annál inkább annak tagadásáról.

 

Magyarság-érzés és a cigányokkal kapcsolatos attit űd

A nemzeti identitás és az antiszemitizmus kapcsán joggal felvethető, hogy a zsidóellenesség alapja az ideologikusan elképzelt nemzet iránti „szeretet” . A magukat intenzíven a magyar nemzettel azonosulók a zsidókban a magyarság megszállóit, kihasználóit, értékeik elvevőit látták. Az antiszemitizmust számukra az értékek „visszavétele”, a magyarság birtokba juttatása igazolta.

 

A cigányellenesség esetében kevéssé látszik olyan motívum, mely a nemzet iránti szeretet racionalizációs szerepére utalhatna. A cigányok, a zsidókkal ellentétben, nem tűnnek kifoszthatónak, nincs birtokukban semmi, amit a magyarok áhítanának elvenni.

 

A következőkben megvizsgáljuk, hogy mindezek ellenére van-e kapcsolat a cigányellenesség és a magyar nemzeti identitás érzelmi összetevői között. A magyar nemzeti identitást a Dekker és Malova által 1995-ben létrehozott skála segítségével mértük, mely a Csepeli György által leírt nemzeti tudáskészlet-modellt követi (Dekker, Malova, 1995, Csepeli, 1992).

 

A magyar nemzeti identitás érzelmi alapjait hat dimenzióban mértük. Mindegyik dimenzióban állításokat fogalmaztunk meg, melyekkel kapcsolatban a válaszadóknak egy ötfokú Likert-skálán meg kellett jelölniük, hogy milyen mértékben értenek az állításokkal egyet. A dimenziókat és az állításokat a 12. táblázat mutatja be.

 

12. táblázat

A magyar nemzeti identitás tudáskészletének dimenziói

(átlagok és szórások)

Nemzeti érzés

Magyarnak érzem magam

4.72

0.633

Azt érzem, hogy Magyarország a hazám

4.56

0.723

A nemzet szeretete

Szeretem a magyar nyelvet

4.61

0.663

Szeretem Magyarországot

4.43

0.806

Jó érzés magyarnak lenni

4.28

0.901

Általában kedvelem a magyar népet

4.34

0.791

Nemzeti büszkeség

Büszke vagyok Magyarországra

4.03

1.011

Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok.

4.37

0.866

Büszke vagyok arra, amit a magyarok véghezvittek

3.90

0.988

Nemzeti preferencia

Általában inkább szeretek magyarokkal érintkezni, mint külföldiekkel

3.62

1.263

Életem nagy részét inkább Magyarországon szeretném leélni, mint bármely más országban

4.32

0.936

Nemzeti felsőbbrendűség

Általában jobban szeretem a magyarokat, mint a más országokból jövő embereket.

4.04

1.146

Általánosságban a magyarok különbek a nem magyaroktól.

2.88

1.394

Magyarország a legjobb ország, ahol élni lehet.

3.21

1.298

Nacionalizmus

Úgy érzem, közös gyökerek, közös származás köt össze a magyarokkal

4.25

0.988

Azt érzem, a magyarok egy nagy családot alkotnak, amelyhez én is tartozom.

3.97

1.054

Szerintem minden magyarnak Magyarországon kellene élnie.

3.24

1.417

A magyaroknak nem szabadna keveredniük más nemzetekkel.

2.88

1.452

Jobb lenne, ha a nem magyar emberek elköltöznének az országból.

2.75

1.480

 

A nemzeti identitás tudáskészletének egyes érzelmi dimenzióiban kapott átlagok alakulását megnéztük a cigányokkal kapcsolatos attitűdök mentén képzett csoportokban. Az eredményeket a 13. táblázatban mutatjuk be.

 

13. táblázat

A nemzeti tudáskészlet érzelmi dimenzióinak átlagai a cigány klaszterekben

Kirekesztők

Befogadók

Elutasítók

Nemzeti érzés

4.62

4.59

4.70

A nemzet szeretete

4.31

4.39

4.47

Nemzeti büszkeség

3.91

4.13

4.12

Nemzeti preferencia

3.81

3.91

4.09

Nemzeti felsőbbrendűség

3.29

3.41

3.40

Nacionalizmus

3.30

3.36

3.51

 

A hat dimenzió átlaga szignifikánsan eltér a csoportokban (1). Egészében azt látjuk, hogy az elutasítók a nemzeti érzésben, a nemzet szeretetében, a nemzeti preferenciában és a nacionalizmusban megelőzik a kirekesztőket és a befogadókat, de a nemzeti büszkeségben és a nemzeti felsőbbrendűségen is csak egy hajszál híján nem ők az elsők. A kirekesztőkre viszont kevésbé jellemzőek a nemzeti érzelmek.

 

A hat dimenzió értékeit együtt kezelve létrehoztuk a Nemzeti szeretet változóját. Ha ezt a változót a cigányokkal kapcsolatos attitűdök szerint képzett csoportokkal keresztezzük, akkor is azt látjuk, hogy az elutasítók körében a legintenzívebb a magyarság-érzés, s a kirekesztők körében a leglanyhább. A befogadók a két csoport között vannak a magyar nemzet iránti szeretet mértéke szerint (2).

 

14. táblázat

Magyarság érzés és a cigányok iránti attitűd

(átlag)

Kirekesztők

3.86

Befogadók

3.97

Elutasítók

4.07

 

Az összevont nemzeti szeretet index értékei a cigányokkal kapcslatos attitűd szerint kialakult egyes csoportokban csak egy esetben mutatnak szignifikáns eltérést. A határ a kirekesztők és az elutasítók között van. Az elutasítók és a befogadók között nem szignifikáns a különbség. A magyarság-érzés és a cigányellenesség között tehát koránt sincs olyan egyértelmű kapcsolat, mint az antiszemitizmus esetében, ahol a magyarság iránt érzett szeretet mértéke egyenes arányban nő az antiszemitizmussal. A cigányellenesség nem következik a magyarság érzésből, forrásvidékeit a rasszizmusban kell keresnünk.

 

A cigányokkal kapcsolatos attitűdök szocio-demográfiai háttere

A cigányokkal kapcsolatos attitűdök szocio-demográfiai háttere megállapítása céljából a nem, az életkor, az iskolai végzettség és az anyagi helyzet változóit vontuk be az elemzésbe. Azt találtuk, hogy a cigányokkal kapcsolatos attitűdök jellege szerint képzett egyes csoportok csak az életkori kategóriák alapján képzett változóval van szignifikáns kapcsolatban.

 

12.táblázat

Életkor és cigányokkal kapcsolatos attitűdök

(sor-százalékban)

fiatal

(18-39 éves)

középkorú

(40-59 éves)

idős

(60 éves és idősebb)

Kirekesztők

47

32

21

Befogadók

38

32

30

Elutasítók

36

39

25

 

Jegyzetek

1.

Nemzeti érzés: ANOVA, F: 4.434, p: 0.012

Nemzet szeretete : ANOVA, F: 3.699, p: 0.025

Nemzeti büszkeség : ANOVA, F: 4.129, p: 0.016

Nemzeti preferencia: ANOVA, F: 6.819, p: 0.001

Nacionalizmus: ANOVA, F: 4.186, p: 0.015

2.

ONE-WAY ANOVA: Csoportok közötti F-próba : 5.163 p: 0.006

Tukey B próba alapján:

1. A befogadó és az elutasító csoportok között nem szignifikáns az átlagok eltérése.

2. A kirekesztő és a befogadó csoportok között nem szignifikáns az átlagok eltérése.

3. A kirekesztő és az elutasító csoportokra jellemző átlag szignifikánsan különbözik egymástól.

Chí-négyzet: 10.231, df:4, p: 0.037

 

Irodalom

Csepeli, Gy. 1992. Nemzet által homályosan. Budapest. Századvég

Csepeli Gy. 2010. Gypsies and gadje-The perception of Roma in Hungarian society. Central European Political Science Review. vol.11. No.40. pp. 62-78.

Csepeli, Gy., Simon, D. 2004. ’Construction of the Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-identification.’ Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol.30. No.1. 129-150. (coauthored with Dávid Simon)

Dekker, H., Malova, D., Hoogendoorn, S. 2003. Nationalism and its Explanations. Political Psychology, vol. 24. 2. pp. 345-376.

Dekker, H., Malova, D. 1995. The concept of nationalism. In Cross, M (ed.) Nationalism, ethnic conflict and conceptipns of citizenship and democracy in Western and Easterm Europe. Volume I. Theories and concepts. Utrecht: ERCOMER, pp. 15-56.

Фільчаков Олександр Васильович